Celkem: 208 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 21.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Při rekodifikaci nyní platného zákoníku práce bylo proto přistoupeno k posílení principu liberalizace rozšířením smluvní volnosti účastníků pracovněprávních vztahů, samozřejmě při respektování principů rovného zacházení.  Kogentními ustanoveními jsou pouze garantována zaměstnancům základní práva. Rozšířil se prostor pro flexibilní formy práce.

Publikováno: 20.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Četnost výskytu překážek v práci a projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku.Problematice dočasné suspenze pracovního závazku je věnována část osmá zákoníku práce.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Zákon o kolektivním vyjednávání svým procesně právním charakterem směřuje zejména k naplnění hmotně právních ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Nikdo jiný než odborová organizace není oprávněn se zaměstnavatelem či sdružením zaměstnavatelů kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy. Přitom odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu i za nečleny. 

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Právní úprava kolektivní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 22 až § 26 ZP. Podle zákoníku práce platí, že kolektivní smlouvu má právo uzavřít za zaměstnance pouze odborová organizace.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Zákonem je rozsah kontroly vymezen nikoli odkazem na příslušné právní předpisy, ale věcným vymezením příslušných právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, to proto, aby při každé novele zákoníku práce nemusel být zákon novelizován.

Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Pracovněprávní spory v podmínkách zákoníku práce zásadně členíme na:

  • spory o závazky z pracovněprávních vztahů,
  • kolektivní spory.
Publikováno: 19.02.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je upravena zákonem č. 251/2005 Sb., tento zákon v podstatě sloučil pod jeden úřad provádění kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví a kontrolu pracovněprávní.

Publikováno: 17.02.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.01.2020

Dnes navážeme na předchozí článek věnovaný revidovanému znění Koncepčního rámce IFRS z roku 2018, které je pro společnosti používající IFRS účinné již pro roční účetní období začínající 1. 1. 2020.

Publikováno: 13.02.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Fond kulturních a sociálních potřeb je fond, který slouží, k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, stejně tak bývalých zaměstnanců odejitých do důchodu. Podle § 225 zákoníku práce vytváří zaměstnavatel FKSP podle zvláštního právního předpisu. Tím zvláštním právním předpisem je vyhláška č. 114/2002 Sb., která stanoví výši tvorby fondu, určuje, jak se s fondem hospodaří a jaké úhrady jsou z fondu možné.

Publikováno: 12.02.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Obě strany pracovněprávního vztahu mají práva a povinnosti definované zákoníkem práce. Ten stanoví například povinné náležitosti pracovní smlouvy, ale také vznik a zánik pracovního poměru včetně situací, při kterých zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Jednou z povinností je i platba zdravotního pojištění za zaměstnance. Co se ale stane, když dojde k neplatnému rozvázání pracovního poměru? Jak je to se zdravotním pojištěním, jehož úhrada je zákonem povinná?

...
--%>