Celkem: 40 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 14.11.2020

S ohledem na značné rozšíření epidemie na území ČR na podzim tohoto roku došlo k novému vyhlášení nouzového stavu a k omezení a zákazu určitých činností a následně byl vydán zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Publikováno: 05.11.2020
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od : 01.09.2020

Letošní rok je bezesporu rokem koronavirové krize, která negativně zasáhla téměř veškeré oblasti života obyvatel. Přináší však i určitá pozitiva, neboť nutí vládu urychleně činit legislativní kroky v oblasti digitalizace státní správy. Jedním z těchto kroků byl i vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (sněmovní tisk č. 860/0), který se zabýval také povinnou elektronizací některých tiskopisů, které musí zaměstnavatelé podávat na Českou správu sociálního zabezpečení.

Publikováno: 07.10.2020
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2020

Zaměstnanec firmy nemusí být jen ten, který chodí denně do práce, pracuje každý týden, celý měsíc a za svoji činnost v pracovněprávním vztahu pobírá pravidelný příjem – mzdu či plat. Zákoník práce totiž umožňuje, aby zaměstnavatel měl také takové zaměstnance, kteří pro něj pracují nepravidelně.

Publikováno: 30.09.2020
Autor: PhDr. Dagmar Kučerová
Právní stav od : 24.04.2020

S účinností od 24. dubna 2020 se prostřednictvím zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu („lex covid“), změnil postup při provádění srážek z odstupného.

Publikováno: 14.09.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

Zákoník práce užívá na některých místech pojmu „ohrožení nemocí z povolání a na některých „nemoc z povolání“. Jaký je zásadní rozdíl mezi těmito pojmy, se pokusíme nastínit v tomto článku.

Publikováno: 11.09.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

V předchozích článcích jsme se seznámili s tím, že dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Dnes tedy navazujeme na předchozí výklady a v tomto článku budeme pokračovat změnami v závěru zákoníku práce. 

Publikováno: 13.08.2020
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od : 07.08.2020

Zákonem č. 331/2020 Sb. ze dne 22. 7. 2020 (Sbírka zákonů rozeslána dne 6. 8. 2020) došlo ke čtvrté novelizaci zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými na základě výskytu koronaviru SARS CoV-2. Touto novelou dochází ke zpětnému poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky s. r. o. a zaměstnance, a to v rámci jejich výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění, což dle dřívějšího znění zákona č. 159/2020 Sb., ve znění jeho posledních tří novel, nebylo možné.

Publikováno: 07.08.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od : 01.01.2021

Od 1. 1. 2021 se ruší dovolená za odpracované dny a tím se ruší i podmínka odpracování 60 pracovních dnů v roce pro nárok na roční výměru dovolené. Odpadne tak odlišný způsob výpočtu dovolené v situaci, kdy zaměstnanec nesplnil podmínku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část odpracováním alespoň 60 dnů v kalendářním roce a současně odpracoval v tomto roce alespoň 21 takových dní. Díky této zásadní změně se dovolená bude členit již jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dodatkovou dovolenou. 

Publikováno: 09.07.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 30.07.2020

Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957. Zákon má dělenou účinnost 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

Publikováno: 06.07.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od : 01.01.2020

Průměrný výdělek je v pracovněprávních vztazích pravidelně používán především jako podklad pro účely vyplácení náhrad (za dovolenou, při dočasné pracovní neschopnosti atd.), příplatků (práce přesčas, ve svátek, v noci atd.), odstupného, pro potřeby úřadu práce (stanovení výše podpory v nezaměstnanosti), ale i pro banky či jiné instituce poskytující úvěry (při žádostech zaměstnanců o úvěr). Postup pro zjišťování průměrného výdělku je upraven v § 351 až § 362 ZP. Tato úprava je kogentní a nelze se od ní odchýlit.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.