Celkem: 18 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 11/2018
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 20.12.2018
Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2017
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 21.12.2017

Pro bezproblémové placení daní v roce 2018 je nutné uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Proto upozorňujeme, že veškeré platby daní, zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů (nyní územní pracoviště), vrací ČNB zpět na bankovní účty příkazců (viz avízo ve Finančním zpravodaji č. 5/2014). Ten, kdo poukazuje platbu své daňové povinnosti na takovéto bankovní účty, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí mu sankce z důvodu prodlení.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2017
Typ dokumentu: Dokument
Publikováno: 21.12.2017
Referent: Ing. Jitka Doležalová
Číslo spisu: 128126/17/7100-60134-10193

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 6/2017
Typ dokumentu: Usnesení
Publikováno: 27.7.2017

Ministerstvo financí zveřejňuje usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky), na základě žádosti předsedy rozpočtového výboru.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 4/2015
Typ dokumentu: Pokyn
Publikováno: 1.4.2015
Referent: Ing. T. Havelková, e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz
Číslo spisu: MF-10329/2015/3701-1,2

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Část XI. - Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. Část XII. - Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. 

 

 

Zdroj: Pokyn č. D - 287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
Typ dokumentu: Daňový pokyn
Publikováno: 13.10.2005
Referent: Marie Kamanová
Číslo spisu: Č. j. 49/92502/2005-153

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku tento Pokyn.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 3/2013
Typ dokumentu: Sdělení

Ministerstvo financí oznamuje, že v lednu 2013 byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech: Dododa mezi vládou České republiky a vládou Guernsey, Dohoda mezi ČR a ostrovem Man, Dohoda mezi ČR a republikou San Marino, Dohoda mezi vládou ČR a vládou Britských panenských ostrovú. Veškeré aktuální informace o stavu jednotlivých dohod je možné sledovat na internetových stránkách Ministerstva financí v záložce „Legislativa“ a „Dane a cla“ pod odkazem „Dohody o výměně informací v daňových záležitostech“. 

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2012
Typ dokumentu: Dokument

Daňový subjekt má více možností jak uhradit svoje závazky vůči státu. Tento článek má za účel seznámit veřejnost se všemi druhy plateb, stanovuje náležitosti jednotlivých úhrad a dává návod, jak vyplňovat jednotlivé tiskopisy pro úhradu daňové povinnosti.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2016
Typ dokumentu: Daňový pokyn

Pro bezproblémové placení daní v roce 2017 je nutné uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Veškeré platby daní, zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, vrací ČNB zpět na bankovní účty příkazců. Daňový subjekt může daň uhradit prostřednictvím Poštovní poukázky A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě případně formou internetového bankovnictví. Pro placení daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, s. p. tzv. SIPO. Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí mohou občané využít bezplatnou Poštovní poukázku A – doklad V/DS. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.

Zdroj: Finanční zpravodaj číslo 9/2016
Typ dokumentu: Daňový pokyn

Daň z nemovitých věcí je možné platit mimo jiné i prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva. Daň z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Generální finanční ředitelství podle ustanovení § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, určilo podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016. Úplné znění Podmínek je zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz/ a na úředních deskách všech finančních úřadů.

Partneři