Vyhledávání > Důvodová zpráva
Celkem: 117 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Navrhovaná úprava je nezbytná, neboť identifikované nedostatky jsou v praxi buď vůbec neřešitelné (například problematika nadměrné regulatorní zátěže, netransparentnost organizačních struktur), anebo sice řešitelné, avšak s nepoměrnými obtížemi (náklady na právní pomoc, soudní spory apod.). Zákonodárce by měl dbát o jasnou a přehlednou právní úpravu, zvláště potom v oblasti, jež se silně dotýká oblasti podnikání, kde je tradičně kladen větší důraz na rychlost a plynulost právního styku. 

Již přijatý zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv spolu s předkládaným návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, budou mít pozitivní dopad vzhledem k boji s korupčními riziky obsaženými v právních předpisech.

Úvodem se jeví jako nezbytné popsat celkovou situaci týkající se rozšíření okruhu postižení, viz ad A), ad C), a zvýšení úhrady u některých nákladnějších zvláštních pomůcek, viz ad B). Účinnost od 1. 3. 2020.

V současné době jsou postupy při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti, a karanténě pro účely poskytování nemocenského z nemocenského pojištění založeny na listinné formě v podobě předepsaných tiskopisů. Od 1. ledna 2019 měla být zavedena fakultativní elektronická forma v rámci těchto postupů, a to na základě zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změny budou od 1. 1. 2020.

Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá v mimořádném zvýšení důchodů od lednové splátky v roce 2020 o jednotnou částku tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn zvýšení základní výměry důchodu a úhrnu zvýšení procentní výměry důchodu a této částky činil u průměrného starobního důchodu 900 Kč, a to prostřednictvím zvýšení procentní výměry. Zákon nadobudol účinnosti 30.9.2019.

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Za hlavní princip navrhované úpravy lze označit zejména zprístupnění institutu oddlužení jako institutu právního řádu, jehož prostřednictvím je možné řešit významnou zadluženost
osob, a to v případech, kdy souhrn dluhů v kombinaci se všemi disponibilními prostředky dlužníka vylučuje efektivní řešení zadluženosti cestou soukromého práva bez významnější
ingerence státu.

Partneři

--%>