Vyhledávání > Důvodová zpráva
Celkem: 146 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Vyloučení vzniku nároku na kompenzační bonus v případě osob v úpadku se nicméně v kontextu celkové ekonomické situace a dopadů epidemie koronaviru a jí vynucených vládních opatření jeví jako nepřiměřeně tvrdé. To platí zvláště pro osoby, v jejichž případě trvalo schválené oddlužení, a to s ohledem na zvýšený společenský zájem poskytnout předmětnou formu podpory této specifické skupině, která právě prostřednictvím tohoto institutu aktivně směřuje k tomu, aby v maximálním možném zákonném rozsahu splnila své dluhy a minimalizovala tak důsledky svého úpadku. Totéž nicméně do značné míry platí i pro ostatní osoby v úpadku. Kompenzační bonus je určen především jako forma podpory osobám, na které bezprostředně dopadla aktuální státní opatření, přičemž z tohoto pohledu se nejeví jako vhodné činit rozdíly mezi osobami v úpadku a ostatními osobami.

Účelem navržené úpravy je urychlení soudního přezkumu rozhodnutí a dalších aktů (a nečinnosti) správních orgánů, a to ve fázi řízení před Nejvyšším správním soudem, tedy v řízení o kasační stížnosti, která je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví. Nejvyšší správní soud se potýká s masivním nárůstem svého zatížení zejména v hlavní kasační agendě.

Návrh se týká započítávání ošetřovného, které je poskytováno v souvislosti s mimořádnými opatřeními ve spojení s pandemií COVID-19.

Cílem navrhované změny je, aby se zvýšila motivace dárců a výše darů od právnických a fyzických osob v době ekonomické krize vyvolané pandemií neklesla. Primárním cílem novely tedy není ani tak zvýšení příjmů neziskových organizací z darů, ale jejich prosté udržení.

Cílem navrhovaného opatření je umožnit provozovatelům daňových skladů v souvislosti s prodloužením nouzového stavu a přetrvávajícími opatřeními vlády, vracení piva uvedeného do volného daňového oběhu zpět do režimu podmíněného osvobození od daně s nárokem na vrácení daně.

Vzhledem k dopadům, které měla pandemie onemocnění COVID-19 a s ní spojeným efektům na české hospodářství, považují předkladatelé za vhodné, aby se platy poslanců, představitelů a soudců v roce 2021 nezvyšovaly. Zachování současného schématu valorizace by znamenalo nárůst jejich platů způsobem neproporcionálním k ekonomické realitě zaměstnanců a živnostníků. Navrhuje se proto, aby byla platová základna pro rok 2021 „zmrazena“.   

Předkládaný návrh zákona má za cíl finanční pokrytí oprávněné osoby, po zákonem stanovenou dobu (24 výplat náhradního výživného), jíž není výživné povinnou osobou hrazeno nebo je hrazeno pouze částečně. Současně případné získání nároku na náhradní výživné, motivuje oprávněnou osobu k důslednému využití nástroje vymahatelnosti práva na výživné, které má k dispozici, a to podáním exekuce na povinného.

Návrh kromě dále popsaných jednotlivých témat zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, v návaznosti na jiné změny navrhované touto novelou, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Tyto změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. V některých případech (např. rozpočtová pravidla, celní zákon nebo zákon o Celní správě ČR) se jedná o jediný typ změn v rámci novel příslušných zákonů.

Právě cíl zjednodušit daňový systém je podle Programového prohlášení vlády prioritou vlády pro oblast financí a hospodaření státu pro současné volební období. Vláda se, vědoma si výše uvedené nefunkčnosti stávajícího institutu daně stanovené paušální částkou, zavázala v Programovém prohlášení vlády ke konkrétní změně, kterou je rozšíření institutu paušální daně s cílem zjednodušit systém správy daní, posílit právní jistotu a snížit administrativní zátěž na straně správce daně i daňového subjektu.

Navrhovaný zákon zlepšuje postavení zaměstnavatelů i zaměstnanců, kteří by se v opačném případě mohli dostat do patové situaci a volit mezi vědomým porušením právních předpisů nebo přerušit činnost, což by mělo důsledky jak ekonomické, tak sociální, ať již pro postižené zaměstnance, kteří by se mohli stát nezaměstnaní, tak pro případné odběratele služeb poskytovaných dotčenými podnikatelskými subjekty.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.