Celkem: 37 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Cílem návrhu je částečně upravit rozsah situací, které jsou předmětem přezkoumávání naplnění podmínek pro úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění (nároku pojištěnce), a dílem zakotvení vhodné speciální právní úpravy vůči obecným pravidlům správního řádu. Ta by měla reflektovat specifičnost celého postupu a zjednodušit všem dotčeným subjektům postup k vydání řádného odůvodněného rozhodnutí a jeho vykonání spočívajícího v poskytnutí hrazených zdravotních služeb.

Předkládaná novela zákona o nemocenském pojištění se týká tří dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče („otcovská“).

Cílovým stavem je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podpora služeb péče o děti musí být koncipována tak, aby byla pro rodiče finančně i místně dostupná a zároveň byla zajištěna jejich maximální kvalita.

Navrhuje se zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u skupin osob ve stupni závislosti III a IV. Výše příspěvku na péči bude tedy i ve stupních závislosti III a IV jednotná -  s rozdílem pouze pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší 18 let, a to obdobně, jako je tomu ve stupních závislosti I a II. Přitom se i u pobytových služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětského domova anebo speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu bude nově vycházet z vyšší částky, tj. z částky, která byla dosud podle novely zákona č. 47/2019 Sb. aplikována „v ostatních případech“.

Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti. Pokud se ale většinová společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena, a že její příjemci se budou chovat v souladu s právním řádem a v obecné rovině i v souladu s pravidly slušného a ve společnosti obvyklého chování.

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků, případně osob zúčastněných na řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení (zejména náhrada nákladů plátce mzdy ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy).

Nutnost úpravy přídavku na dítě je dána jednak aktuální potřebou podpořit příjmovou situaci rodin pečujících o nezaopatřené děti, u kterých se multiplikují důsledky pandemie COVID-19 a omezení s ní souvisejících (omezování pracovních aktivit, výdaje související se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.), a dále skutečností, že tato prakticky jediná dlouhodobá sociální dávka ve prospěch rodin a dětmi ztratila svou reálnou hodnotu i charakter rodinné dávky.

Návrh úpravy řeší situaci, kdy osoba se zdravotním postižením, která má přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením s trvalou platností, žádá o vystavení nového průkazu, jako veřejné listiny, pouze z důvodu skončení platnosti jeho stávajícího průkazu. Navrhovaná změna má vysoký potenciál, zcela bez jakýchkoliv nákladů, okamžitě značně výrazně urychlit proces vystavování nového průkazu, jako veřejné a listiny a současně velmi výrazně odlehčit posudkové službě, která je v současnosti značně neúměrně přetížena.

Návrhem zákona bude tedy legislativně upravena systémová podpora, která by měla mít potenciál efektivně podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory. Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti nastane na základě nařízení vlády, jehož vydání vláda projedná v Radě hospodářské a sociální dohody. Tímto postupem bude zajištěna participace všech sociálních partnerů při využití tohoto institutu.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.