Celkem: 32 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků, případně osob zúčastněných na řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení (zejména náhrada nákladů plátce mzdy ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy).

Nutnost úpravy přídavku na dítě je dána jednak aktuální potřebou podpořit příjmovou situaci rodin pečujících o nezaopatřené děti, u kterých se multiplikují důsledky pandemie COVID-19 a omezení s ní souvisejících (omezování pracovních aktivit, výdaje související se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.), a dále skutečností, že tato prakticky jediná dlouhodobá sociální dávka ve prospěch rodin a dětmi ztratila svou reálnou hodnotu i charakter rodinné dávky.

Návrh úpravy řeší situaci, kdy osoba se zdravotním postižením, která má přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením s trvalou platností, žádá o vystavení nového průkazu, jako veřejné listiny, pouze z důvodu skončení platnosti jeho stávajícího průkazu. Navrhovaná změna má vysoký potenciál, zcela bez jakýchkoliv nákladů, okamžitě značně výrazně urychlit proces vystavování nového průkazu, jako veřejné a listiny a současně velmi výrazně odlehčit posudkové službě, která je v současnosti značně neúměrně přetížena.

Návrhem zákona bude tedy legislativně upravena systémová podpora, která by měla mít potenciál efektivně podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory. Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti nastane na základě nařízení vlády, jehož vydání vláda projedná v Radě hospodářské a sociální dohody. Tímto postupem bude zajištěna participace všech sociálních partnerů při využití tohoto institutu.

V současné době je nedostatečně vyjasněno vymezení působností ve vztahu k předpisům určeným pro regulaci vnitřního trhu, ale i nesoulad současné právní úpravy s rozvojem nových technických předpisů, a to jak s ohledem na používané pojmy, tak s požadavky na bezpečnost technických zařízení a odbornou způsobilost osob těmito předpisy zmiňovanými. To vedlo k potřebě vytvořit novou právní úpravu v dané oblasti s přihlédnutím k technickému pokroku.

Návrh se týká prodloužení doby poskytování mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Hlavní principy právní úpravy zavedení mimořádného příspěvku byly popsány v odůvodnění návrhu zákona č. 121/2021 Sb. Poněvadž se opatření ke zmírnění dopadů epidemie Covid-19 v podobě mimořádného příspěvku osvědčilo a nepříznivá epidemiologická situace nadále přetrvává, navrhuje se prodloužení období poskytování příspěvku až do 30. června 2021.

Navrhuje se rozšířit okruh osob, které budou mít po omezenou dobu odpovídající časovému období trvání mimořádných epidemiologických opatření nárok na ošetřovné v důsledku péče o dítě v situacích souvisejících s uzavřením školních zařízení, o ty nemocensky pojištěné zaměstnance, kteří jsou k tomuto dítěti v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii dle příslušného ustanovení (§ 772) Zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník). Jednalo by se tedy, příkladmo, o prarodiče, sourozence, stýce či tetu dítěte.

Navržené řešení má za cíl v rámci prodloužené výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádného, resp.  krizového opatření, upravit výši ošetřovného tak, aby sociální situace rodin s dětmi nemusela být řešena dalšími sociálními dávkami, neboť podpora prostřednictvím sociálních dávek přichází až s časovým zpožděním. Ze stejného důvodu se rozšiřuje okruh dětí, u důvodu jejichž péče při uzavření škol, vzniká nárok na ošetřovné, a to o děti speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Předkladatel navrhuje, aby za současné epidemické situace bylo osobám samostatně výdělečně činným umožněno, aby povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled mohly splnit v prodloužené lhůtě, která reaguje na rozhodnutí o faktickém posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc (resp. rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání). Podání přehledu za rok 2020 tak může podle navržené právní úpravy realizovat osoba samostatně výdělečně činná až do 2. srpna letošního roku

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.