Celkem: 23 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Předkladatel navrhuje, aby za současné epidemické situace bylo osobám samostatně výdělečně činným umožněno, aby povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled mohly splnit v prodloužené lhůtě, která reaguje na rozhodnutí o faktickém posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc (resp. rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání). Podání přehledu za rok 2020 tak může podle navržené právní úpravy realizovat osoba samostatně výdělečně činná až do 2. srpna letošního roku

Pro zachování kontinuální výplaty nepojistných sociálních dávek a s ohledem na enormně vzrůstající problémy týkající se zdravotního stavu obyvatelstva, zaměstnanců Úřadu práce ČR nevyjímaje, k zabránění kolapsu při vyplácení dávek státní sociální podpory, které jsou závislé na příjmech rodin, případně na výši nákladů na bydlení, a dalších skutečnostech, které
se posuzují u každé společně posuzované osoby (věk dítěte, nezaopatřenost dítěte, počet společně posuzovaných osob apod.), se navrhuje přijmout další opatření, které umožní nepřerušenou výplatu těchto sociálních dávek.

Cílem navrhované úpravy je zlepšit finanční situaci zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa, přičemž pokles příjmů těchto osob vede zřejmě i k nízké ochotě pozitivně testovaných osob označovat další potenciálně rizikové kontakty. V důsledku toho se stávající epidemiologická situace dlouhodobě nezlepšuje, naopak popsané chování potenciálně nakažených osob může být jedním z důvodů zhoršování epidemiologické situace a prodlužování epidemie.

Cílem nového kompenzačního bonusu je opět zmírnit dopady současné epidemie na osoby samostatně výdělečně činné, resp. na společníky malých společností s ručením omezeným. Stejně tak by měly být zmírněny též dopady na osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují.

Smyslem navrhovaného zákona tak je upravit zákonné mantinely pro vydávání opatření, která by měla za účelem zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 omezovat některé činnosti či poskytování služeb, které jsou z pohledu epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou činnost, která by bránila šíření tohoto onemocnění, a to v rozsahu, na nějž zákon o ochraně veřejného zdraví dosud nepamatuje.

Vyloučení vzniku nároku na kompenzační bonus v případě osob v úpadku se nicméně v kontextu celkové ekonomické situace a dopadů epidemie koronaviru a jí vynucených vládních opatření jeví jako nepřiměřeně tvrdé. To platí zvláště pro osoby, v jejichž případě trvalo schválené oddlužení, a to s ohledem na zvýšený společenský zájem poskytnout předmětnou formu podpory této specifické skupině, která právě prostřednictvím tohoto institutu aktivně směřuje k tomu, aby v maximálním možném zákonném rozsahu splnila své dluhy a minimalizovala tak důsledky svého úpadku. Totéž nicméně do značné míry platí i pro ostatní osoby v úpadku. Kompenzační bonus je určen především jako forma podpory osobám, na které bezprostředně dopadla aktuální státní opatření, přičemž z tohoto pohledu se nejeví jako vhodné činit rozdíly mezi osobami v úpadku a ostatními osobami.

Návrh se týká započítávání ošetřovného, které je poskytováno v souvislosti s mimořádnými opatřeními ve spojení s pandemií COVID-19.

Vzhledem k dopadům, které měla pandemie onemocnění COVID-19 a s ní spojeným efektům na české hospodářství, považují předkladatelé za vhodné, aby se platy poslanců, představitelů a soudců v roce 2021 nezvyšovaly. Zachování současného schématu valorizace by znamenalo nárůst jejich platů způsobem neproporcionálním k ekonomické realitě zaměstnanců a živnostníků. Navrhuje se proto, aby byla platová základna pro rok 2021 „zmrazena“.   

Předkládaný návrh zákona má za cíl finanční pokrytí oprávněné osoby, po zákonem stanovenou dobu (24 výplat náhradního výživného), jíž není výživné povinnou osobou hrazeno nebo je hrazeno pouze částečně. Současně případné získání nároku na náhradní výživné, motivuje oprávněnou osobu k důslednému využití nástroje vymahatelnosti práva na výživné, které má k dispozici, a to podáním exekuce na povinného.

Návrh kromě dále popsaných jednotlivých témat zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, v návaznosti na jiné změny navrhované touto novelou, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Tyto změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. V některých případech (např. rozpočtová pravidla, celní zákon nebo zákon o Celní správě ČR) se jedná o jediný typ změn v rámci novel příslušných zákonů.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.