Celkem: 16 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Vzhledem k dopadům, které měla pandemie onemocnění COVID-19 a s ní spojeným efektům na české hospodářství, považují předkladatelé za vhodné, aby se platy poslanců, představitelů a soudců v roce 2021 nezvyšovaly. Zachování současného schématu valorizace by znamenalo nárůst jejich platů způsobem neproporcionálním k ekonomické realitě zaměstnanců a živnostníků. Navrhuje se proto, aby byla platová základna pro rok 2021 „zmrazena“.   

Předkládaný návrh zákona má za cíl finanční pokrytí oprávněné osoby, po zákonem stanovenou dobu (24 výplat náhradního výživného), jíž není výživné povinnou osobou hrazeno nebo je hrazeno pouze částečně. Současně případné získání nároku na náhradní výživné, motivuje oprávněnou osobu k důslednému využití nástroje vymahatelnosti práva na výživné, které má k dispozici, a to podáním exekuce na povinného.

Návrh kromě dále popsaných jednotlivých témat zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, v návaznosti na jiné změny navrhované touto novelou, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Tyto změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. V některých případech (např. rozpočtová pravidla, celní zákon nebo zákon o Celní správě ČR) se jedná o jediný typ změn v rámci novel příslušných zákonů.

Navrhovaný zákon zlepšuje postavení zaměstnavatelů i zaměstnanců, kteří by se v opačném případě mohli dostat do patové situaci a volit mezi vědomým porušením právních předpisů nebo přerušit činnost, což by mělo důsledky jak ekonomické, tak sociální, ať již pro postižené zaměstnance, kteří by se mohli stát nezaměstnaní, tak pro případné odběratele služeb poskytovaných dotčenými podnikatelskými subjekty.

V případě vydání mimořádného opatření podle § 69 zákona č. 258/2000 Sb., které je jedním z druhů opatření proti infekčním onemocněním, má na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. osoba, která se podrobí nařízenému vyšetření (v tomto případě antigennímu testu), nárok na jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny jsou tedy povinny zajistit úhradu takto uloženého provedeného testování, které bude provedeno jejich pojištěncům.

Návrh zákona se týká příjmů důchodců a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění spočívající v poskytnutí jednorázového příspěvku důchodci, a to v jednotné výši 5 000 Kč, který bude vyplacen v prosinci 2020.

Cílem navrhovaného opatření je prostřednictvím zavedení dalšího tzv. kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 na osoby samostatně výdělečně činné, resp. na společníky malých společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena současnými opatřeními orgánů státní správy v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání bezprostředně v důsledku uvedených opatření.

Navrhuje se, aby zaměstnanec byl po dobu své nepřítomnosti v práci při uzavření školy, školského zařízení a zařízení pro osoby závislé na péči (stacionáře) zabezpečen ošetřovným po celou dobu uzavření tohoto zařízení. Vychází se přitom z úprav obsažených v zákoně č. 133/2020 Sb. a z praktických zkušeností s aplikací tohoto zákona, který podstatně pomohl ve finančním zabezpečení rodin s malými dětmi. 

Pro zachování kontinuální výplaty nepojistných sociálních dávek a s ohledem na enormně vzrůstající problémy týkající se zdravotního stavu obyvatelstva, zaměstnanců Úřadu práce ČR nevyjímaje, k zabránění kolapsu při vyplácení dávek státní sociální podpory, které jsou závislé na příjmech rodin, případně na výši nákladů na bydlení, a dalších skutečnostech, které se posuzují u každé společně posuzované osoby (věk dítěte, nezaopatřenost dítěte, počet společně posuzovaných osob apod.), se navrhuje přijmout další opatření, které umožní nepřerušenou výplatu těchto sociálních dávek.

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav, který byl na základě vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužen do 17. května 2020. V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na velký počet podnikatelských subjektů, zejména došlo k omezení provozu a obchodní činnosti velkého počtu těchto subjektů.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.