Vyhledávání > Důvodová zpráva > Spotřební daně
Celkem: 17 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Cílem navrhovaného opatření je umožnit provozovatelům daňových skladů v souvislosti s prodloužením nouzového stavu a přetrvávajícími opatřeními vlády, vracení piva uvedeného do volného daňového oběhu zpět do režimu podmíněného osvobození od daně s nárokem na vrácení daně.

Návrh kromě dále popsaných jednotlivých témat zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, v návaznosti na jiné změny navrhované touto novelou, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Tyto změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. V některých případech (např. rozpočtová pravidla, celní zákon nebo zákon o Celní správě ČR) se jedná o jediný typ změn v rámci novel příslušných zákonů.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, je souborem novel těchto daňových zákonů:

  1. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“),
  2. zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“),
  3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“),
  4. zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“).

Již přijatý zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv spolu s předkládaným návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, budou mít pozitivní dopad vzhledem k boji s korupčními riziky obsaženými v právních předpisech.

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese.

Cílem návrhu vyhlášky je zajistit u čisté rostlinné výroby, čisté živočišné výroby, u kombinované živočišné výroby, v rybníkářství a při provádění hospodaření v lese soulad ustanovení § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném od 1. července 2017 (účinnost čl. I bodu 2 zákona č. 453/2016 Sb.) se směrnicí Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, např. podmínkou minimálního zdanění minerálních olejů.

Hlavním cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě v souvislosti s novelou zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 1. prosince 2016 schválil Senát Parlamentu České republiky (senátní tisk č. 355) a podepsal prezident České republiky dne 19. prosince 2016.

Návrh zákona rozšiřuje s účinností od 1. července 2016 daňové zvýhodnění minerálních olejů (motorová nafta s podílem biosložky a čistá motorová nafta), které jsou spotřebovány v rostlinné výrobě, i na minerální oleje, které jsou spotřebovány při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat.

Navrhovaná právní úprava se zaměřuje na řešení problematiky podvodů, resp. daňových úniků, které souvisí s nakládáním se surovým tabákem. Surový tabák stejně jako ostatní suroviny nejsou v současné době předmětem spotřební daně. Navrhuje se zdanění surového tabáku v zákoně o spotřebních daních, přičemž se nebude jednat o vybraný výrobek, resp. tabákový výrobek ve smyslu tohoto zákona. Přesto bude surový tabák zdaněn spotřební daní, a to spotřební daní ze surového tabáku.

Navrhuje se úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, a to na dobu tří let. U cigaret je nutné k 1. lednu 2016 uvést sazby spotřební daně z cigaret do souladu s požadavky směrnice. Tabák ke kouření byl dosud daněn ekvivalentně 80 % k minimálnímu zdanění cigaret. Navrhuje se tento poměr od 1. ledna 2016 zvýšit o 5 p. b., tzn. na 85 % minimálního zdanění cigaret. Současně se zvyšuje i zdanění doutníků a cigarillos. Pro zajištění předvídatelnosti daňových příjmů a z důvodu udržení stability tabákového průmyslu se pro roky 2017 a 2018 navrhuje postupné navýšení sazeb u všech tabákových výrobků.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.