Celkem: 21 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Cílem návrhu je částečně upravit rozsah situací, které jsou předmětem přezkoumávání naplnění podmínek pro úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění (nároku pojištěnce), a dílem zakotvení vhodné speciální právní úpravy vůči obecným pravidlům správního řádu. Ta by měla reflektovat specifičnost celého postupu a zjednodušit všem dotčeným subjektům postup k vydání řádného odůvodněného rozhodnutí a jeho vykonání spočívajícího v poskytnutí hrazených zdravotních služeb.

Cílovým stavem je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podpora služeb péče o děti musí být koncipována tak, aby byla pro rodiče finančně i místně dostupná a zároveň byla zajištěna jejich maximální kvalita.

Navrhuje se zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u skupin osob ve stupni závislosti III a IV. Výše příspěvku na péči bude tedy i ve stupních závislosti III a IV jednotná -  s rozdílem pouze pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší 18 let, a to obdobně, jako je tomu ve stupních závislosti I a II. Přitom se i u pobytových služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětského domova anebo speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu bude nově vycházet z vyšší částky, tj. z částky, která byla dosud podle novely zákona č. 47/2019 Sb. aplikována „v ostatních případech“.

Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti. Pokud se ale většinová společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena, a že její příjemci se budou chovat v souladu s právním řádem a v obecné rovině i v souladu s pravidly slušného a ve společnosti obvyklého chování.

Návrh úpravy řeší situaci, kdy osoba se zdravotním postižením, která má přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením s trvalou platností, žádá o vystavení nového průkazu, jako veřejné listiny, pouze z důvodu skončení platnosti jeho stávajícího průkazu. Navrhovaná změna má vysoký potenciál, zcela bez jakýchkoliv nákladů, okamžitě značně výrazně urychlit proces vystavování nového průkazu, jako veřejné a listiny a současně velmi výrazně odlehčit posudkové službě, která je v současnosti značně neúměrně přetížena.

Návrhem zákona bude tedy legislativně upravena systémová podpora, která by měla mít potenciál efektivně podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory. Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti nastane na základě nařízení vlády, jehož vydání vláda projedná v Radě hospodářské a sociální dohody. Tímto postupem bude zajištěna participace všech sociálních partnerů při využití tohoto institutu.

V současné době je nedostatečně vyjasněno vymezení působností ve vztahu k předpisům určeným pro regulaci vnitřního trhu, ale i nesoulad současné právní úpravy s rozvojem nových technických předpisů, a to jak s ohledem na používané pojmy, tak s požadavky na bezpečnost technických zařízení a odbornou způsobilost osob těmito předpisy zmiňovanými. To vedlo k potřebě vytvořit novou právní úpravu v dané oblasti s přihlédnutím k technickému pokroku.

Předkladatel navrhuje, aby za současné epidemické situace bylo osobám samostatně výdělečně činným umožněno, aby povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled mohly splnit v prodloužené lhůtě, která reaguje na rozhodnutí o faktickém posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc (resp. rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání). Podání přehledu za rok 2020 tak může podle navržené právní úpravy realizovat osoba samostatně výdělečně činná až do 2. srpna letošního roku

Pro zachování kontinuální výplaty nepojistných sociálních dávek a s ohledem na enormně vzrůstající problémy týkající se zdravotního stavu obyvatelstva, zaměstnanců Úřadu práce ČR nevyjímaje, k zabránění kolapsu při vyplácení dávek státní sociální podpory, které jsou závislé na příjmech rodin, případně na výši nákladů na bydlení, a dalších skutečnostech, které
se posuzují u každé společně posuzované osoby (věk dítěte, nezaopatřenost dítěte, počet společně posuzovaných osob apod.), se navrhuje přijmout další opatření, které umožní nepřerušenou výplatu těchto sociálních dávek.

Smyslem navrhovaného zákona tak je upravit zákonné mantinely pro vydávání opatření, která by měla za účelem zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 omezovat některé činnosti či poskytování služeb, které jsou z pohledu epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou činnost, která by bránila šíření tohoto onemocnění, a to v rozsahu, na nějž zákon o ochraně veřejného zdraví dosud nepamatuje.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.