100 výsledků

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.

Cílem předloženého návrhu je především to, aby žádost o vydání řidičského průkazu mohla být podána každému úřadu obce s rozšířenou působností. Mezi další změny, které obsahuje, patří dále např. ustanovení, podle něhož za specifikovaných okolností není nutné k žádosti přiložit fotografii žadatele (v zásadě jde o situace, kdy veřejná správa fotografií žadatele již disponuje).

Cílem návrhu je maximálně flexibilní dávka přizpůsobená aktuální situaci rodiny. Jedná se především o opatření, která mají zlepšit podmínky pro sladění pracovního a rodinného života formou zavedení ještě možnosti flexibilnějšího rozhodování rodičů o tom, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek ze systému státní sociální podpory a rovněž formou uvolnění podmínek pro umisťování dětí do předškolních zařízení v době pobírání rodičovského příspěvku.

1V Čl. V se mění zákon o správních poplatcích. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v části I položce 25 nově stanoví, že již samotné přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb bude podléhat správnímu poplatku (podle dosavadní právní úpravy se poplatek vztahoval až na vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Nově bude stanoven sazebník za správní úkony týkající se oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona č. 373/2011 Sb.

Podle platné právní úpravy se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2 000 Kč. Navrhuje se zvýšení na jedenapůlnásobek, tedy na 3 000 Kč. V případě odběru krvetvorných buněk se jeho hodnota oceňuje částkou 20 000 Kč.

Předložený návrh zvyšuje podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 % od 1.1.2018. S ohledem na prognózu vývoje české ekonomiky Ministerstva financí vydanou v červenci 2015 odpovídá tento podíl částce 7 miliard korun, což má kompenzovat snížení příjmů obcí a měst, o něž byly v roce 2012 ochuzeny, ale také i adekvátní hranici sdílení DPH mezi státem a základními územně samosprávnými celky.

Cílem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhláškou, kdy dojde ke zrušení položek „K. Doplňující informace k poskytnutým garancím“, „L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru“ a „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ přílohy v účetní závěrce včetně závazných vzorů.

Cílem předložení návrhu vyhlášky je zajištění souladu se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a jeho prováděcí vyhláškou, kdy dojde k zajištění předkládání vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí do centrálního systému účetních informací státu způsobem stanoveným v technické vyhlášce o účetních záznamech a ke zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek.

Předkládaná novela živnostenského zákona odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, jakož i osob, které se ve funkci člena statutárního orgánu podílely na podnikání právnických osob, kterým bylo takto zrušeno živnostenské oprávnění, resp. podnikatelů, na jejichž podnikání se tyto osoby ve funkci člena statutárního orgánu podílejí, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Zároveň se odstraňuje nemožnost těchto osob po dobu 1 roku provozovat koncesovanou živnost v jiném oboru, resp. se na jejím provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby.

V návaznosti na současný platný systém financování garančního fondu dochází k situaci, kdy prostřednictvím příspěvků, jejichž výše je stanovována v závislosti na podílu dané pojišťovny v segmentu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na trhu, se fakticky na poskytování plnění z garančního fondu místo vlastníků vozidel, kteří nesplnili svou povinnost sjednat povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podílí prostřednictvím hrazení pojistného ti vlastníci vozidel, kteří svou uvedenou povinnost řádně plní. Takovýto stav je pro vlastníky – spotřebitele, kteří řádně plní své povinnosti, zjevně diskriminující. Navrhovaný systém příspěvku, spolu s navrhovanou podstatně redukovanou povinností hradit regresní náhrady, povede ke spravedlivějšímu uspořádání.

Partneři