Celkem: 161 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...

Návrh úpravy řeší situaci, kdy osoba se zdravotním postižením, která má přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením s trvalou platností, žádá o vystavení nového průkazu, jako veřejné listiny, pouze z důvodu skončení platnosti jeho stávajícího průkazu. Navrhovaná změna má vysoký potenciál, zcela bez jakýchkoliv nákladů, okamžitě značně výrazně urychlit proces vystavování nového průkazu, jako veřejné a listiny a současně velmi výrazně odlehčit posudkové službě, která je v současnosti značně neúměrně přetížena.

Realitní zprostředkovatelé podnikající podle zákona o realitním zprostředkování (dále jen „zákon“), účinného od 3. března 2020, byli povinni podle § 25 bodu 1 splnit podmínky přechodu z volné na vázanou živnost ve lhůtě 6 měsíců od data účinnosti zákona. Tato lhůta byla z důvodu pandemie novelou z 16. dubna 2020 posunuta o dalších 6 měsíců, tedy do 3. března 2021. S ohledem na trvání epidemie je zřejmé, že i takto posunuté datum může být likvidační pro některé osoby podnikající v této oblasti. 

Návrhem zákona bude tedy legislativně upravena systémová podpora, která by měla mít potenciál efektivně podpořit zachování pracovních míst v případě jejich ohrožení vnějšími faktory. Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti nastane na základě nařízení vlády, jehož vydání vláda projedná v Radě hospodářské a sociální dohody. Tímto postupem bude zajištěna participace všech sociálních partnerů při využití tohoto institutu.

V současné době je nedostatečně vyjasněno vymezení působností ve vztahu k předpisům určeným pro regulaci vnitřního trhu, ale i nesoulad současné právní úpravy s rozvojem nových technických předpisů, a to jak s ohledem na používané pojmy, tak s požadavky na bezpečnost technických zařízení a odbornou způsobilost osob těmito předpisy zmiňovanými. To vedlo k potřebě vytvořit novou právní úpravu v dané oblasti s přihlédnutím k technickému pokroku.

Důvodem k předložení návrhu zákona je v první řadě reakce na změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a zejména v EU, resp. v eurozóně, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize. V rámci boje s důsledky této krize a předcházení jejím ještě tvrdším dopadům do vývoje ekonomiky začaly mnohé centrální banky států s významným podílem na celosvětovém hospodářství, a mezi nimi i Evropská centrální banka (dále jen „ECB“), využívat širokou škálu nových, tzv. nekonvenčních, měnověpolitických nástrojů. Docházelo k úpravě parametrů refinančních operací v podobě rozšíření okruhu protistran i seznamu finančních instrumentů, které jsou centrální banky oprávněny přijímat jako kolaterál, a k prodloužení doby jejich splatnosti.

Návrh se týká prodloužení doby poskytování mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Hlavní principy právní úpravy zavedení mimořádného příspěvku byly popsány v odůvodnění návrhu zákona č. 121/2021 Sb. Poněvadž se opatření ke zmírnění dopadů epidemie Covid-19 v podobě mimořádného příspěvku osvědčilo a nepříznivá epidemiologická situace nadále přetrvává, navrhuje se prodloužení období poskytování příspěvku až do 30. června 2021.

Navrhuje se rozšířit okruh osob, které budou mít po omezenou dobu odpovídající časovému období trvání mimořádných epidemiologických opatření nárok na ošetřovné v důsledku péče o dítě v situacích souvisejících s uzavřením školních zařízení, o ty nemocensky pojištěné zaměstnance, kteří jsou k tomuto dítěti v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii dle příslušného ustanovení (§ 772) Zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník). Jednalo by se tedy, příkladmo, o prarodiče, sourozence, stýce či tetu dítěte.

Navržené řešení má za cíl v rámci prodloužené výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádného, resp.  krizového opatření, upravit výši ošetřovného tak, aby sociální situace rodin s dětmi nemusela být řešena dalšími sociálními dávkami, neboť podpora prostřednictvím sociálních dávek přichází až s časovým zpožděním. Ze stejného důvodu se rozšiřuje okruh dětí, u důvodu jejichž péče při uzavření škol, vzniká nárok na ošetřovné, a to o děti speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Předkladatel navrhuje, aby za současné epidemické situace bylo osobám samostatně výdělečně činným umožněno, aby povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled mohly splnit v prodloužené lhůtě, která reaguje na rozhodnutí o faktickém posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc (resp. rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání). Podání přehledu za rok 2020 tak může podle navržené právní úpravy realizovat osoba samostatně výdělečně činná až do 2. srpna letošního roku

Aby bylo zajištěno, že se poskytovatelé zdravotních služeb v důsledku situace vyvolané pokračováním epidemie v budoucnu nedostanou do ekonomických problémů, které by vážně ohrožovaly jejich další existenci a tím i dostatečnou dostupnost zdravotních služeb pro obyvatele České republiky, je nutné stanovit pravidla pro kompenzaci nákladů a výpadků příjmů vzniklých poskytovatelům v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 tak, aby brala v úvahu mimořádnou situaci a nedocházelo tak v roce 2022 hromadně k ekonomicky vynucenému ukončování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb nebo k jejich vynucenému dlouhodobému zadlužování.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.