Celkem: 156 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...

Návrh se týká prodloužení doby poskytování mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Hlavní principy právní úpravy zavedení mimořádného příspěvku byly popsány v odůvodnění návrhu zákona č. 121/2021 Sb. Poněvadž se opatření ke zmírnění dopadů epidemie Covid-19 v podobě mimořádného příspěvku osvědčilo a nepříznivá epidemiologická situace nadále přetrvává, navrhuje se prodloužení období poskytování příspěvku až do 30. června 2021.

Navrhuje se rozšířit okruh osob, které budou mít po omezenou dobu odpovídající časovému období trvání mimořádných epidemiologických opatření nárok na ošetřovné v důsledku péče o dítě v situacích souvisejících s uzavřením školních zařízení, o ty nemocensky pojištěné zaměstnance, kteří jsou k tomuto dítěti v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii dle příslušného ustanovení (§ 772) Zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník). Jednalo by se tedy, příkladmo, o prarodiče, sourozence, stýce či tetu dítěte.

Navržené řešení má za cíl v rámci prodloužené výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádného, resp.  krizového opatření, upravit výši ošetřovného tak, aby sociální situace rodin s dětmi nemusela být řešena dalšími sociálními dávkami, neboť podpora prostřednictvím sociálních dávek přichází až s časovým zpožděním. Ze stejného důvodu se rozšiřuje okruh dětí, u důvodu jejichž péče při uzavření škol, vzniká nárok na ošetřovné, a to o děti speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Předkladatel navrhuje, aby za současné epidemické situace bylo osobám samostatně výdělečně činným umožněno, aby povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled mohly splnit v prodloužené lhůtě, která reaguje na rozhodnutí o faktickém posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc (resp. rozhodnutí o prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání). Podání přehledu za rok 2020 tak může podle navržené právní úpravy realizovat osoba samostatně výdělečně činná až do 2. srpna letošního roku

Aby bylo zajištěno, že se poskytovatelé zdravotních služeb v důsledku situace vyvolané pokračováním epidemie v budoucnu nedostanou do ekonomických problémů, které by vážně ohrožovaly jejich další existenci a tím i dostatečnou dostupnost zdravotních služeb pro obyvatele České republiky, je nutné stanovit pravidla pro kompenzaci nákladů a výpadků příjmů vzniklých poskytovatelům v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 tak, aby brala v úvahu mimořádnou situaci a nedocházelo tak v roce 2022 hromadně k ekonomicky vynucenému ukončování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb nebo k jejich vynucenému dlouhodobému zadlužování.

Podstatné dopady přijatých opatření se týkají například osob pracujících v pohostinství a hoteliérství, subjektů věnujících se podnikání v kultuře či ve sportu nebo provozovatelů dálkové dopravy. Zaměstnanci jsou propouštěni, živnostníci nemohou provozovat svoji činnost a uchází jim zisk. V důsledku zavření škol jsou rodiče nuceni pobývat doma se svými dětmi, což i přes rychlá opatření vlády vede k výraznému propadu příjmů domácností. Jedná se přitom o další vlnu, kdy řada subjektů na trhu i fyzických osob stihla již všechny své úspory vyčerpat.

V minulém roce na tuto situaci reagoval zákon č. 191/2020 Sb. kromě jiného tak, že se po stanovenou dobu neměly provádět výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí a povinný měl z postiženého účtu nárok na peněžní prostředky do výše 4násobku životního minima. Většina opatření však byla přijímána s tím, že po minulých vlnách se situace v ekonomice uklidní. Platnost výše uvedených opatření tak již skončila.

Pro zachování kontinuální výplaty nepojistných sociálních dávek a s ohledem na enormně vzrůstající problémy týkající se zdravotního stavu obyvatelstva, zaměstnanců Úřadu práce ČR nevyjímaje, k zabránění kolapsu při vyplácení dávek státní sociální podpory, které jsou závislé na příjmech rodin, případně na výši nákladů na bydlení, a dalších skutečnostech, které
se posuzují u každé společně posuzované osoby (věk dítěte, nezaopatřenost dítěte, počet společně posuzovaných osob apod.), se navrhuje přijmout další opatření, které umožní nepřerušenou výplatu těchto sociálních dávek.

Cílem navrhované úpravy je zlepšit finanční situaci zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa, přičemž pokles příjmů těchto osob vede zřejmě i k nízké ochotě pozitivně testovaných osob označovat další potenciálně rizikové kontakty. V důsledku toho se stávající epidemiologická situace dlouhodobě nezlepšuje, naopak popsané chování potenciálně nakažených osob může být jedním z důvodů zhoršování epidemiologické situace a prodlužování epidemie.

Cílem nového kompenzačního bonusu je opět zmírnit dopady současné epidemie na osoby samostatně výdělečně činné, resp. na společníky malých společností s ručením omezeným. Stejně tak by měly být zmírněny též dopady na osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují.

Smyslem navrhovaného zákona tak je upravit zákonné mantinely pro vydávání opatření, která by měla za účelem zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 omezovat některé činnosti či poskytování služeb, které jsou z pohledu epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou činnost, která by bránila šíření tohoto onemocnění, a to v rozsahu, na nějž zákon o ochraně veřejného zdraví dosud nepamatuje.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.