Celkem: 171 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...

Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat CRD V a CRR II do českého právního řádu. Lhůta pro transpozici CRD V do národního právního řádu byla stanovena na 28. 12. 2020. Cílem regulatorních pravidel CRD V a CRR II a tedy i předkládaných úprav zákonů je dále posílit odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému.

Nosičem klíčového tématu návrhu, kterým je povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty (dále též „daň“) týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce), je zákon o dani z přidané hodnoty. V celním zákoně je promítnuta pouze dílčí změna související s celními formalitami navazujícími na změny v uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu zboží nízké hodnoty.

Předkládaná novela zákona o nemocenském pojištění se týká tří dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče („otcovská“).

Cílovým stavem je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podpora služeb péče o děti musí být koncipována tak, aby byla pro rodiče finančně i místně dostupná a zároveň byla zajištěna jejich maximální kvalita.

Navrhuje se zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u skupin osob ve stupni závislosti III a IV. Výše příspěvku na péči bude tedy i ve stupních závislosti III a IV jednotná -  s rozdílem pouze pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší 18 let, a to obdobně, jako je tomu ve stupních závislosti I a II. Přitom se i u pobytových služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětského domova anebo speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu bude nově vycházet z vyšší částky, tj. z částky, která byla dosud podle novely zákona č. 47/2019 Sb. aplikována „v ostatních případech“.

Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti. Pokud se ale většinová společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena, a že její příjemci se budou chovat v souladu s právním řádem a v obecné rovině i v souladu s pravidly slušného a ve společnosti obvyklého chování.

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Navrhuje se zřídit novou Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, vedené Notářskou komorou České republiky (dále jen „Notářská komora ČR“).  Navrhované systémy budou obsahovat údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři. Navrhuje se z důvodů zvýšení právní jistoty zřízení veřejného dálkového přístupu k těmto systémům, kde bude možno ověřit pravost ověřovací doložky a notářského zápisu.

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků, případně osob zúčastněných na řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení (zejména náhrada nákladů plátce mzdy ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy).

Nutnost úpravy přídavku na dítě je dána jednak aktuální potřebou podpořit příjmovou situaci rodin pečujících o nezaopatřené děti, u kterých se multiplikují důsledky pandemie COVID-19 a omezení s ní souvisejících (omezování pracovních aktivit, výdaje související se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.), a dále skutečností, že tato prakticky jediná dlouhodobá sociální dávka ve prospěch rodin a dětmi ztratila svou reálnou hodnotu i charakter rodinné dávky.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.