Celkem: 110 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Za hlavní princip navrhované úpravy lze označit zejména zprístupnění institutu oddlužení jako institutu právního řádu, jehož prostřednictvím je možné řešit významnou zadluženost
osob, a to v případech, kdy souhrn dluhů v kombinaci se všemi disponibilními prostředky dlužníka vylučuje efektivní řešení zadluženosti cestou soukromého práva bez významnější
ingerence státu.

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese.

Prostřednictvím čtyř novelizačních bodů dochází ke změnám, které jsou nezbytné při přesunu položky č. 49 (Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel) z přílohy č. 2 do přílohy č. 3a.

Ustanovení § 6 odst. 13 se poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. 

V jediném novelizačním bodě je navržena změna určení okamžiku, kdy došlo ke zdanitelnému plnění v případě služeb ustanoveného advokáta poskytovaných v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců.

Základním předpisem evropského práva je pro oblast mezinárodní spolupráce při správě přímých daní směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní (dále jen„DAC“ – Directive on Administrative Cooperation). Tato směrnice byla již čtyřikrát novelizována. Čtvrtou novelizací je Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (dále jen „Směrnice DAC 5“).  Některé právní normy České republiky upravují problematiku, která je potenciálně dotčena implementací Směrnice DAC 5.

Základním cílem navržené úpravy je proto na základě vyhodnocení schválených zákonů v jejich vzájemném kontextu napravit tato legislativně-technická nedopatření vzniklá v průběhu legislativního procesu (například chybné odkazy, vložení duplicitně označených ustanovení, časový nesoulad nových ustanovení či terminologická nedůslednost) a případně i zjištěné legislativní nedůslednosti v původním návrhu zákona, aby všechny změny byly provázány časově i formulačně a věcně na sebe navazovaly.