Vyhledávání > Důvodová zpráva > Aktuální > Daň z přidané hodnoty
Celkem: 18 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Návrh kromě dále popsaných jednotlivých témat zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, v návaznosti na jiné změny navrhované touto novelou, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Tyto změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy. V některých případech (např. rozpočtová pravidla, celní zákon nebo zákon o Celní správě ČR) se jedná o jediný typ změn v rámci novel příslušných zákonů.

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 a vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky od 14:00 hodin dne 12. března 2020 byl přijat zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, je souborem novel těchto daňových zákonů:

  1. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“),
  2. zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“),
  3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“),
  4. zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“).

Prostřednictvím čtyř novelizačních bodů dochází ke změnám, které jsou nezbytné při přesunu položky č. 49 (Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel) z přílohy č. 2 do přílohy č. 3a.

V jediném novelizačním bodě je navržena změna určení okamžiku, kdy došlo ke zdanitelnému plnění v případě služeb ustanoveného advokáta poskytovaných v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců.

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.

Předložený návrh zvyšuje podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 % od 1.1.2018. S ohledem na prognózu vývoje české ekonomiky Ministerstva financí vydanou v červenci 2015 odpovídá tento podíl částce 7 miliard korun, což má kompenzovat snížení příjmů obcí a měst, o něž byly v roce 2012 ochuzeny, ale také i adekvátní hranici sdílení DPH mezi státem a základními územně samosprávnými celky.

Tím, že návrh předpokládá vyřazení novin a časopisů z první snížené sazby daně a jejich zařazení do druhé snížené sazby daně, vytváří se předpoklad pro snížení cen novin a časopisů pro konečného spotřebitele a tím zároveň pro zvýšení prodejnosti. Jde o dílčí změnu, která nijak zásadně nezasahuje do celkové koncepce zákona o DPH.

Navrhuje se, aby se reverse charge vztahoval na okruh telekomunikačních služeb poskytovaných mezi podnikateli v elektronických komunikacích. Režim přenesení daňové povinnosti se však uplatní jak mezi podnikateli, kteří splní svoji oznamovací povinnost, tak mezi podnikateli, kteří tuto oznamovací povinnost nesplní, ale služby přesto poskytují. Reverse charge se použije při poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných na základě smluv o propojení či přístupu dle § 78 a následujících zákona o elektronických komunikacích. Jedná se dva typy smluv, a to o přístupu k sítím elektronických komunikací a o propojení sítí elektronických komunikací. Reverse charge se tedy nenavrhuje uplatnit v situaci, kdy poskytovatel služeb elektronických komunikací poskytuje konečnému spotřebiteli, který je plátcem, konkrétní služby, např. volání, textové zprávy, přenos dat.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.