Celkem: 67 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 01.01.2019

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se podává podle § 38j odst. 5 ZDP.

Datum od: 01.01.2019

Žádost o zrušení registrace k dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, k dani silniční nebo k dani z přidané hodnoty. Plní také funkci hlášení o tom, že plátce nebo plátcova pokladna přestala mít alespoň 1 poplatníka pojistného na důchodové spoření.

Datum od: 01.01.2019

Oznámení změn v údajích, které je registrovaný daňový subjekt povinen uvádět při registraci.

Datum od: 01.01.2019

Daňové přiznání podává poplatník, který má příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 7§9 a § 10 ZDP, pokud nejsou od daně osvobozené.

Datum od: 01.01.2019

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 je třeba podat do 1. 4. 2019, pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok 2018. Poplatníci daně z příjmů právnických osob jsou právnické osoby a subjekty uvedené v § 17 odst. 1 zákona o daních z příjmů, které:

  • mají sídlo na území ČR. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zahraničí,
  • nemají na území ČR sídlo. Jejich daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR.
Datum od: 01.01.2019

Zkrácené přiznání k dani z příjmů fyzických osob je určeno poplatníkům, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti (podle § 6 zákona) ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů ČR).  Pokud v České republice zdaňujete příjmy ze zahraničí, použijte pro zdaňovací období Přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405. Tento tiskopis je nutné podat také při změnách po lhůtě pro podání řádného tiskopisu pro podání dodatečného daňového přiznání. 

Poplatník mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů ČR) si může zvolit zda použije zkrácené přiznání nebo klasický tiskopis.

Datum od: 01.01.2019

Právní předpis upravující daň z přidané hodnoty, patří jistě mezi nejsložitější daňové a účetní předpisy. Také proto se mnoho podnikatelů obává toho, že se v budoucnu můžou stát plátci DPH. 

Datum od: 01.01.2019

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

  • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (po 1. 1. 2004),
  • nabyla účinnosti smlouva o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, která není evidována v katastru nemovitostí,
  • bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
  • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.
Datum od: 01.01.2019

Dary poskytnuté a přijaté počínaje 1. 1. 2014 dani darovací (na rozdíl od období předešlých) již nepodléhají a problematika zdanění přijatých darů je plně podřazena režimu zákona o daních z příjmů. [25 5462 vzor 13]