60 výsledků
Datum od: 1.1.2018

Příjmy ze závislé činnosti se obvykle zdaňují u zdroje, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň nebo srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně). Výpočet v obou případech provádí zaměstnavatel a v termínech podle zákona o daních z příjmů daň nebo zálohu na daň odvede.

Datum od: 1.1.2018

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2017 je po uplynutí tohoto zdaňovacího období povinen plátce daně, plátcova pokladna podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 1. března 2018, resp. 20. března 2018, pokud plátce daně podá toto Vyúčtování elektronicky, případně z důvodů a ve lhůtách uvedených pod bodem 01c.

Datum od: 1.1.2018

Daňové přiznání podávají poplatníci právnické osoby, org. složky státu, fondy penzijních společností, podílové fondy, investiční fondy, svěřenecké fondy a odštěpné závody zahraničních osob. Poplatníci – právnické osoby podávají přiznání i v případě, že základ daně je ve výši nula nebo vykazují daňovou ztrátu. Povinnost k dani z příjmů právnických osob se řídí zákonem č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů, ve znění platném pro příslušné zdaňovací období (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Datum od: 1.1.2018

Dary poskytnuté a přijaté počínaje 1. 1. 2014 dani darovací (na rozdíl od období předešlých) již nepodléhají a problematika zdanění přijatých darů je plně podřazena režimu zákona o daních z příjmů.

Datum od: 1.1.2018

Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční"). V přiznání k dani silniční uvádí poplatník za podmínek daných zákonem o dani silniční vozidla, která jsou předmětem daně, tj. silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v ČR, provozovaná v ČR.

Datum od: 1.1.2018

Předmětem daně z hazardních her podle ustanovení § 2 zákona č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, je provozování hazardní hry na území České republiky. 

Datum od: 1.1.2018

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a tuto daň tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek.

Datum od: 1.1.2018

Daňové přiznání podává poplatník, který má příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 7§9 a § 10 ZDP, pokud nejsou od daně osvobozené.

Datum od: 1.1.2018

Přiznání k dani darovací podává poplatník územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí příslušného kalendářního roku, pokud jde výhradně o bezúplatné nabytí majetku osvobozené od daně v případě bezúplatného nabytí majetku právnickou osobou, státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností, politickou stranou nebo politickým hnutím, nadací nebo nadačním fondem, zdravotní pojišťovnou a fyzickou osobou.

 

Datum od: 1.1.2018

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017 jsou návodem k vyplnění tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017“.

Partneři