63 výsledků
Datum od: 1.1.2019

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

  • byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (po 1. 1. 2004),
  • nabyla účinnosti smlouva o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, která není evidována v katastru nemovitostí,
  • bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
  • nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.
Datum od: 1.1.2019

Dary poskytnuté a přijaté počínaje 1. 1. 2014 dani darovací (na rozdíl od období předešlých) již nepodléhají a problematika zdanění přijatých darů je plně podřazena režimu zákona o daních z příjmů. [25 5462 vzor 13]

Datum od: 1.1.2017
Datum do: 31.12.2019

Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí podává poplatník daně územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu, pokud jde o bezúplatné nabytí majetku nebo úplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitostem osvobozený od daně ze zákona.

Datum od: 1.1.2019

V přiznání k dani silniční uvádí poplatník silniční vozidla, která jsou předmětem daně, tj. silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná:  poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Datum od: 1.1.2019

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a tuto daň tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek.

Datum od: 1.1.2019

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum od: 1.1.2018

Přiznání k dani darovací podává poplatník územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí příslušného kalendářního roku, pokud jde výhradně o bezúplatné nabytí majetku osvobozené od daně v případě bezúplatného nabytí majetku právnickou osobou, státem registrovanou církví, náboženskou společností nebo obecně prospěšnou společností, politickou stranou nebo politickým hnutím, nadací nebo nadačním fondem, zdravotní pojišťovnou a fyzickou osobou.

 

Datum od: 1.1.2018

Podle § 16a zákona je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitosti, a to i v případech, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch nebo má místo pobytu či sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o tzv. dar do ciziny, nebo se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit místní příslušnost podle písmen a) až d).

Datum od: 1.1.2018

Příjmy ze závislé činnosti se obvykle zdaňují u zdroje, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň nebo srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně). Výpočet v obou případech provádí zaměstnavatel a v termínech podle zákona o daních z příjmů daň nebo zálohu na daň odvede.

Partneři