Vyhledávání > Interpretace NÚR
Celkem: 38 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Datum od: 15.04.2019

Cílem této interpretace je stanovit jednotný postup účtování vybraných sporných případů inventarizačních rozdílů u zásob a dlouhodobého majetku.

Datum od: 11.02.2019

Cílem této interpretace je stanovit postup účtování a vykázání prodeje celého podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce. Tato interpretace neřeší situaci částečného prodeje podílu.

Datum od: 14.05.2018

Existují případy, kdy účetní jednotky na základě smluvního ujednání platí některé výdaje, nebo naopak inkasují příjmy v cizí měně. Tyto peněžní toky se nekryjí s příslušným účetním obdobím, kam věcně náleží.

Datum od: 10.04.2017

Cílem této interpretace je stanovit postup pro vyčíslení konsolidačního rozdílu při prvním sestavení konsolidované účetní závěrky, jejíž povinnost pro účetní jednotku vznikla až několik let po datu akvizice.

Datum od: 17.08.2016

Zákon o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016 vymezuje vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností jako přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě, vymezené v souladu s účetními metodami“.

Datum od: 16.06.2016

Účetním jednotkám může vznikat povinnost provést likvidaci následků své vlastní činnosti či, obvykle na konci jejich doby užitečné životnosti, provést likvidaci vybraných aktiv.

Datum od: 18.01.2016

Při pořizování technologicky anebo finančně náročných investic musí účetní jednotky správně určit okamžik zahájení pořízení majetku a okamžik ukončení pořízení majetku a jeho zařazení do používání.

Datum od: 21.08.2015

Vedle výnosů a nákladů, jejichž přehled je prezentován ve výkazu zisku a ztráty, existuje řada transakcí, které významně mění vlastní kapitál a finanční situaci účetní jednotky.

Datum od: 13.10.2014

Některé účetní jednotky zveřejňují účetní informace mimo své řádné nebo mimořádné účetní závěrky („mezitímní účetní výkaznictví“). Zveřejněním se v této interpretaci rozumí zpřístupnění účetních informací osobám mimo účetní jednotku.

Datum od: 23.06.2014

Od 1. ledna 2013 ustanovení § 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále také jen „vyhláška“) významným způsobem mění postup účtování a vykazování opravy chyb minulých let  a změn účetních metod.