Celkem: 649 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Datum od: 01.01.2020

Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro neziskové organizace. Publikace je uceleným přehledem účetních souvztažností podle směrné účetní osnovy. Základem je maximální postižení ekonomické podstaty jednotlivých účetních případů hospodářské praxe v účetní souvztažnosti. 

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

Datum od: 01.01.2020

Nehmotnými výsledky výzkumu vývoje se rozumí výsledky, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše 60 000 Kč.

Datum od: 01.01.2020

Software zařazený jako DNM musí být buď vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo nabyt od jiných osob; má dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazuje se jako DNM až od výše ocenění nad 60 000 Kč. Dlouhodobým nehmotným majetkem není zejména software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat. Na účtu 013 bývá někdy nesprávně zachycován i software vyrobený vlastní činností pro vlastní potřebu účetní jednotky (správně se musí jednat pouze o software pořízený za účelem obchodování). Software vyráběný pro vlastní potřebu účetní jednotky je zachycován přímo do nákladů při svém vzniku.

Datum od: 01.01.2020

Ocenitelnými právy jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvořivé činnosti a práva podle právních předpisů, pokud byly vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění nad 60 000 Kč.

Datum od: 01.01.2020

Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje, které Evropská unie vytvořila, aby mohla splnit svůj závazek snížení emisí skleníkových plynů. Každý stát EU rozdělí mezi producenty skleníkových plynů emisní povolenky. Na evropských energetických burzách se zprostředkovává nákup a prodej emisních povolenek za tržní ceny. Povolenky na emise a preferenční limity patří do DNM bez ohledu na výši jejich ocenění.

Preferenčními limity jsou zejména individuální produkční kvóty, individuální limity prémiových práv bez ohledu na výši ocenění, u prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

Datum od: 01.01.2020

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice.

Datum od: 01.01.2020

Na tomto účtu je zachycován DNM, který není vykazován na jiných účtech v účtové skupině 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok, bez ohledu na výši ocenění a technické zhodnocení DNM, nevykazovaného jako Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a Ocenitelná práva.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Dlouhodobý hmotný majetek jsou aktiva, která mají dobu používání ve většině případů delší než 1 rok. Výjimku tvoří stavby a pozemky.

Datum od: 01.01.2020

Na tomto účtu se podle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. zachycují bez ohledu na výši ocenění.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.