322 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Nehmotnými výsledky vývoje se rozumí výsledky, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Software zařazený jako DNM musí být buď vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo nabyt od jiných osob; má dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazuje se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. Dlouhodobým nehmotným majetkem není zejména software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Na účtu 013 bývá někdy nesprávně zachycován i software vyrobený vlastní činností pro vlastní potřebu účetní jednotky (správně se musí jednat pouze o software pořízený za účelem obchodování). Software vyráběný pro vlastní potřebu účetní jednotky je zachycován přímo do nákladů při svém vzniku.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Ocenitelnými právy jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvořivé činnosti a práva podle právních předpisů, pokud byly vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje, které Evropská unie vytvořila, aby mohla splnit svůj závazek snížení emisí skleníkových plynů. Každý stát EU rozdělí mezi producenty skleníkových plynů emisní povolenky. Na evropských energetických burzách se zprostředkovává nákup a prodej emisních povolenek za tržní ceny.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Preferenčními limity se rozumí: individuální referenční množství mléka nebo produkční kvóta mléka, produkční kvóty cukru, produkční kvóty bramborového škrobu, individuální limity prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic. Preferenční limity, pokud jsou účtovány jako DNM, se odpisují podle času nebo výkonů, je-li to možné, jinak spadají, spolu s povolenkami na emise, mezi DNM neodpisovaný podle § 56 odst. 1 a 11 PVZÚ.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Goodwillem se pro účely vyhlášky č. 500/2002 Sb. rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Na tomto účtu je zachycován DNM, který není vykazován na jiných účtech v účtové skupině 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a překračuje výši ocenění stanovenou účetní jednotkou, zejména povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí projektových činností, jednotky přiděleného množství, zřizovací výdaje vzniklé do 31. 12. 2015 a dále výsledky výzkumu aktivované do dlouhodobého nehmotného majetku do 31. 12. 2017 (pokud je na účet 019 účetní jednotka přeúčtovala z účtu 012).

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Dlouhodobý hmotný majetek jsou aktiva, která mají dobu používání ve většině případů delší než 1 rok. Výjimku tvoří stavby a pozemky. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštnímu právními předpisy pro užívání.

Datum od: 1.1.2018
Datum do: 31.12.2018

Na tomto účtu se podle § 7 odst.  2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. zachycují bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti:

  • stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, inženýrské sítě, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů;
  • právo stavby, pokud není zbožím;
  • otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť;
  • technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak;
  • byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky.
...

Partneři