Vyhledávání > Zápis z jednání Koordinačního výboru
Celkem: 1163 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 22.06.2021
Autor: Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Jiří Nesrovnal, Ing. Jan Kotala
Právní stav od : 16.06.2021

Cílem příspěvku je stanovení daňové vstupní ceny u majetku a jiných majetkových složek a dále nabývací ceny cenných papírů a obchodních podílů (dále jen „podílů“) a částek, které budou považovány za daňově uznatelné u ostatních majetkových složek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) u „přijímajícího“ poplatníka v případě, že poplatník tento majetek nabyl vkladem/vyčleněním od svého společníka/zakladatele či třetí osoby (dále jen „vkladatel“).

Publikováno: 22.06.2021
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková, MBA, Ing. Daniela Králová
Právní stav od : 16.06.2021

Cílem příspěvku je odstranění nejasných oblastí vzniklých na základě uzavření příspěvku č. 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021 (dále jen „Příspěvek“) s rozporem. Zejména se jedná o vyjasnění otázky jakým způsobem se z hlediska výkladu nastíněného Generálním finančním ředitelstvím vypořádat se situacemi, kdy dochází při veřejno-správním řízení k nečinnosti či ultima ratio k vydání negativního rozhodnutí in rem a jeho následné revokaci odvolacím orgánem.

Publikováno: 01.06.2021
Autor: Ing. Mgr. Petr Toman, Ing. Karin Osinová, Ing. Daniel Szmaragowski
Právní stav od : 19.05.2021

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit přístup ve věci daňového posouzení nákladů vynaložených v souvislosti s kybernetickými podvody.

Publikováno: 01.06.2021
Autor: Ing. Tomáš Brandejs
Právní stav od : 19.05.2021

Předkladatel si klade za cíl v obecné rovině vyřešit otázku, zda § 56a odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2021, povinně dopadá na nájem nemovitých věcí uvedených v § 56a odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2021, pokud je tento nájem poskytován dle smlouvy uzavřené před 1.1.2021 a pronajímatel se ke dni uzavření nájemní smlouvy rozhodl postupovat dle znění § 56a odst. 3 ZDPH platného před 1.1.2021, tj. rozhodl se v souladu se ZDPH u nájmu aplikovat daň.

Publikováno: 01.06.2021
Autor: Ing. Tomáš Brandejs, Ing. Michaela Strnadová
Právní stav od : 19.05.2021

S ohledem na rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji 8/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), je cílem příspěvku vyjasnit pro účely aplikační praxe, že plátce daně může postupovat dle ZDPH, tj. může aplikovat DPH v případě dodání zboží adresovaných Rozhodnutím. V takovém případě má poskytovatel plnění povinnost tuto daň v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) přiznat a zaplatit a příjemce plnění má nárok na její odpočet (za splnění obecných podmínek §72 a násl. ZDPH).

Publikováno: 01.06.2021
Autor: Ing. Tomáš Brandejs
Právní stav od : 19.05.2021

V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU vzniká v praxi aplikační nejasnost, zda princip vzájemnosti ve výše uvedeném významu po 1.1.2021 existuje mezi Českou republikou a Velkou Británií.

Publikováno: 01.06.2021
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 19.05.2021

Cílem příspěvku je pokusit se jednoznačně definovat způsoby možné výroby minerálních olejů tak, jak je předvídá zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění (dále jen „zákon o spotřebních daních“), zejména pro využití jeho ustanovení § 3 písm. r) zákona o spotřebních daních. Předmětem tohoto příspěvku je pouze analýza a význam pojmu „výroba vybraných výrobků“, který používá zákon o spotřebních daních ve vztahu k minerálním olejům. Není nutné připomínat, že definice pojmu „výroba“ vybraných výrobků, která je obsažena v zákoně o spotřebních daních, je uměle vytvořenou konstrukcí procesu, který je spojen s právními následky, zejména v návaznosti na ustanovení § 19 zákona o spotřebních daních.

Publikováno: 01.06.2021
Autor: Ing. Jan Bonaventura, Ing. Pavel Zahradník
Právní stav od : 19.05.2021

Předmětem tohoto příspěvku je vyjasnění otázky, zda a případně za jakých podmínek lze zahájit odpisování nově pořizované budovy, pokud je vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby schopné samostatného užívání, některé části budovy však zůstávají nezkolaudovány.

Publikováno: 01.06.2021
Autor: JUDr. Jana Fuksová, Ing. Ladislav Malůšek, Ing. Lucie Petanová
Právní stav od : 19.05.2021

Tento příspěvek se zabývá problematikou nejednoznačné aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů v kontextu vypořádání společného jmění manželů. Cílem příspěvku je odstranění pochybností, zda a jakým způsobem se do časového testu pro osvobození započítává doba, po kterou byl daný podíl součástí společného jmění manželů, a potvrzení, že lze tyto závěry obdobně vztáhnout i na další časové testy pro osvobození příjmu z prodeje majetku, který byl předmětem vypořádání společného jmění manželů.

Publikováno: 01.06.2021
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 19.05.2021

Novelou 609/2020 Sb. byl ze zákona o daních z příjmů odstraněno speciální ošetření odpisů nehmotného majetku (§ 32a) a u majetku pořízeného po účinnosti novely zákona budou základ daně snižovat účetní odpisy nehmotného majetku (namísto daňových odpisů, jak tomu je u majetku pořízeného před touto novelou).

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.