Nepotřebné zásoby

Nedílnou součástí oběžného majetku účetní jednotky jsou zásoby.

Datum publikace:30.04.2019
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Ing. Eva Nejmanová

Nepotřebné zásoby (text)

1. Vymezení zásob

Nedílnou součástí oběžného majetku účetní jednotky jsou zásoby. U výrobních podniků budou převažovat ve formě materiálu, nedokončené výroby, polotovarů a výrobků, v případě obchodních společností se setkáme s materiálem a zbožím.

Materiál se vykazuje v rozvaze v položce C.I.1 a je obvykle oceňován pořizovací cenou. Vlastní cenu pořízení tedy zvyšují provize, clo, pojistné a vlastní nebo externí doprava. Hodnota ocenění nesmí obsahovat úroky ze zápůjček a úvěrů, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce.

Do materiálu patří suroviny, které vstupují při výrobě do finálního výrobku a tvoří jeho podstatu, dále pomocné nátky, které přecházejí sice do výrobku, avšak netvoří jeho podstatu, látky, kterých je zapotřebí k zajištění provozu účetní jednotky, náhradní díly, a to náhradní díly určené k výměně komponenty, obaly a obalové materiály (je však potřeba vyloučit takové obaly, které jsou dlouhodobým majetkem, např. kontejnery, nebo zbožím, např. vratné lahve), další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší – bez ohledu na výši ocenění, hmotné věci a jejich soubory s dobou použitelnosti sice delší než jeden rok, avšak s nižším oceněním, než je určené pro dlouhodobý majetek, a případně pokusná zvířata.

Nedokončená výroba se vykazuje v rozvaze v položce C.I.2. a je oceňována vnitropodnikovou cenou stanovenou na úrovni vlastních nákladů. Je v kompetenci účetní jednotky, které přímé a nepřímé náklady bude do ceny kalkulovat. Důležitá pro rozhodování je délka výrobního cyklu a přiřaditelnost nákladů.

Nedokončená výroba představuje produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni, tzn., nejsou již materiálem, avšak ještě nejsou hotovým výrobkem. Jako nedokončená výroba se vykazují také výkony, při kterých vzniká nehmotná věc, např. služba.

Polotovary se vykazují v rozvaze v položce C.I.2. a oceňují se vlastními náklady. Jedná se o produkty, které sice ještě neprošly všemi výrobními stupni, ale lze je buď kompletovat do finálního výrobku, anebo prodat.

Výrobky se vykazují v rozvaze v položce C.I.3.1. a oceňují se vlastními náklady. Jedná se o finální výstupy z výroby, které odpovídají složením a kvalitou dokumentaci k výrobku. Jsou určeny k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

V rozvaze v položce C.I.3.2. se vykazuje Zboží a oceňuje se převážně pořizovací cenou. Zboží obsahuje věci movité i nemovité a zvířata, která jsou nabyta za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu. Zbožím mohou být také výrobky vytvořené účetní jednotkou a určené k prodeji ve vlastních prodejnách včetně e-shopů.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny se vykazují v rozvaze v položce C.I.4. a oceňují se pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu jejich nabytí. Účetní jednotka vymezí ve vnitřní směrnici, která zvířata bude vykazovat jako samostatnou rozvahovou položku v rámci zásob, tzn., nebude se jednat o pokusná zvířata (materiál), zboží ani o dospělá zvířata a jejich skupiny patřící do dlouhodobého majetku.

2. Inventarizace a zásoby

Zásoby jako složka majetku účetní jednotky povinně podléhají inventarizaci (§ 29§ 30 zákona o účetnictví). Účetní jednotka se může rozhodnout na základě druhů zásob, případně míst jejich uložení, resp. hmotně odpovědných osob, zda zvolí periodickou inventarizaci, anebo průběžnou inventarizaci.

Průběžnou inventarizaci provádí účetní jednotka k rozvahovému dni. Protože má možnost fyzickou inventuru uskutečnit až čtyři měsíce před rozvahovým dnem a dva měsíce po rozvahovém dni, k rozvahovému dni od rozhodného dne doloží existenci zásob dokladovou inventurou.

Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u kterých účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob. Účetní jednotka si sama určí termín inventarizace, přičemž každý druh zásob musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Inventarizací se ověřuje, že

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Nepotřebné zásoby

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři

--%>