E-shop literatura >> E-booky a časopisy

Účetnictví 10/2021

Ocenění jmění zanikající společnosti při fúzi nebo rozdělení je zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev uloženo tehdy, pokud se základní kapitál nástupnické společnosti zvyšuje nebo se tvoří ze zdrojů společnosti zanikající. Jakým způsobem se promítne znalecké přecenění do účetnictví? To si vysvětlíme v dalším článku ze série věnované přeměnám kapitálových korporací. V říjnovém čísle si přiblížíme také problematiku zajištění měnových rizik prostřednictvím derivátových kontraktů. Zaměřili jsme se na obsahové vymezení jednotlivých měnových derivátů a základní principy účtování měnových forwardů. Mzdové účetní jistě zaujme odborný příspěvek ke srážkám ze mzdy (platu).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 10. 2021

Účetnictví 09/2021

Interpretace Národní účetní rady I-43 se zabývá existencí kurzových rizik u poskytnutých záloh v cizí měně na pořízení dlouhodobého majetku, zásob a služeb a ve vazbě na to také tím, zda k datu účetní závěrky má, či nemá dojít k jejich kurzovému přepočtu. Nový pohled na oceňování a vykazování poskytnutých záloh v cizí měně si názorně vysvětlíme na srovnávacích příkladech. Problematice přeměn kapitálových korporací se věnujeme v dalším příspěvku z této série, tentokrát zaměřeném na účetní zobrazení fúze bez znaleckého přecenění. Oblast stavebnictví má svá specifika a ta se promítají i do účetnictví stavebních podniků. V odborném článku jsme se zaměřili zejména na dlouhodobý majetek, nedokončenou výrobu, pohledávky, závazky a rezervy.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2021

Účetnictví 08/2021

Ve druhé polovině tohoto roku bychom se rádi zaměřili na problematiku přeměn kapitálových společností. Srpnové číslo Účetnictví přináší úvodní článek k dané problematice, který shrnuje základní právní a účetní úpravu fúzí a rozdělení kapitálových společností. Další díly z této série budeme postupně publikovat v následujících číslech časopisu. Povinnost účetních jednotek vypracovat vnitropodnikové směrnice vyplývá z platných účetních předpisů i dalších právních norem. Těm nejdůležitějším, které vyplývají ze zákona o účetnictví, se věnujeme v dalším odborném příspěvku. Společně si také shrneme daňové dopady jednotlivých způsobů poskytování příspěvku na stravování zaměstnavatelem (jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele), či jak reagovat na výzvu správce daně k poskytnutí informací třetí osobou.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 8. 2021

Účetnictví 07/2021

V červnovém čísle Účetnictví jsme se věnovali finanční analýze, vybraným metodám a bankrotním a bonitním modelům. V aktuálním vydání našeho odborného časopisu si danou problematiku shrneme na praktickém komplexním příkladu. V dalším z odborných článků jsme se zaměřili na účtovou skupinu 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek. Připomeneme si, jaké základní podmínky musí být pro zařazení do této kategorie majetku splněny, a podrobněji si zanalyzujeme jeho jednotlivé položky. Z daňové oblasti vás jistě zaujme téma zdaňování příjmů z licenčních poplatků či detailnější rozbor nových podmínek pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí a pro nezdanitelnou částku za zaplacené úroky z úvěrů na bydlení.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 7. 2021

Účetnictví 06/2021

Finanční analýza představuje významný nástroj pro finanční řízení podniku. Jejím úkolem je posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. Slouží jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, současně je kontrolou úspěšnosti rozhodnutí, která již byla přijata. Seznámíme Vás s metodami analýzy absolutních a poměrových ukazatelů a s některými bankrotními a bonitními modely. Novela zákona o obchodních korporacích přinesla od 1. 1. 2021 řadu změn, mj. i v oblasti výplaty podílů na zisku. Podrobněji si vysvětlíme, jaké zákonné podmínky pro jejich výplatu musí být splněny (bilanční testy a test insolvence) a kdy je možné vyplatit zálohy na podíly na zisku, nechybí ani související účetní pohled. V rámci toho čísla se věnujeme např. i některým sporným otázkám ve vazbě na vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2021

Účetnictví 05/2021

Přehled o peněžních tocích jako součást účetní závěrky povinně sestavují obchodní společnosti, které jsou velkými a středními účetními jednotkami. Doplňuje informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Podíváme se podrobněji na jeho strukturu a obsahové vymezení, metody jeho sestavování i zdroje informací, ze kterých je nutné čerpat. Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti tzv. daňový balíček, který přinesl řadu změn v oblasti daní z příjmů. Některé z nich jsou použitelné i zpětně pro období před jeho účinností a na ty jsme se zaměřili v odborném komentáři. Účetní i daňoví poradci jsou jako tzv. povinné osoby součástí systému prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Od roku 2021 byl AML zákon novelizován, a tak je vhodné se seznámit s novými povinnostmi, které jim zákon ukládá.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 5. 2021

Účetnictví 04/2021

Účtování a vykazování odložené daně je jedním z nástrojů zásady opatrnosti v účetních předpisech. Na podkladu základních teoretických východisek si přiblížíme několik konkrétních příkladů, kdy odložená daň vzniká, včetně jejího zaúčtování. V období sestavování účetních závěrek jistě uvítáte článek věnovaný závazkům, výdajům příštích období a dohadným účtům pasivním na přelomu účetních období. V tomto čísle Účetnictví uzavíráme dvě zajímavé série článků. V závěrečném článku k účtování cenných papírů jsme se v zaměřili na derivátové operace. Poslední díl série věnované sankcím dle zákona o účetnictví shrnuje přestupky, kterých se dopustí konsolidující účetní jednotka nebo účetní jednotka vedoucí jednoduché účetnictví, a s tím související pokuty.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 4. 2021

Účetnictví 03/2021

Český statistický úřad je jedním z externích uživatelů dat vyplývajících z účetnictví. Vyplnění údajů z účetnictví podnikatelských subjektů je požadováno do výkazu podnikové strukturální statistiky. O jaké výkazy jde, jak je správně vyplnit, aby byla zajištěna kvalita a vypovídací schopnost statistických dat, a v jakých termínech odevzdat - to se dozvíte v prvním článku našeho březnového čísla. V souvislosti s pandemií koronaviru zaměstnavatelé stále více využívají režimu tzv. home office. Vyvstává tak řada problémů a otázek, a to nejen v oblasti pracovněprávní, ale i z pohledu daňového posouzení. Na stránkách tohoto čísla určitě naleznete odpověď na řadu z nich. Zařadili jsme také další díl série věnované sankcím dle zákona o účetnictví či článek k paušalizaci cestovních náhrad.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2021

Účetnictví 02/2021

Nastavení správného účetního odpisového plánu každého dlouhodobého hmotného majetku přispívá k vyšší kvalitě vykazovaných informací v účetní závěrce. Jak by tedy účetní jednotky měly správně postupovat při volbě metody účetních odpisů? Přechodný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je titulem pro vznik odloženého daňového závazku nebo pohledávky. Jednotlivé účetní metody odpisování i výpočet odložené daně si ukážeme na konkrétních příkladech. Velká novela zákona o obchodních korporacích nabyla účinnosti 1. 1. 2021. Snažili jsme se pro Vás zmapovat vybrané důležité změny, které mají vazbu na účetnictví a audit. Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám řadu povinností, s jejich neplněním spojuje přestupkovou odpovědnost a ukládá poměrně vysoké pokuty. Nabízíme Vám jejich detailnější přehled.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 2. 2021

Účetnictví 01/2021

V rámci série článků věnovaných účtování akcií a dluhopisů se v tomto čísle Účetnictví věnujeme účtování a vykazování těchto cenných papírů, pokud jsou denominovány v cizí měně. Vysvětlíme si danou problematiku na konkrétních příkladech postupů účtování o realizovatelných akciích, akciích určených k obchodování, kuponovém dluhopisu s prémií či s diskontem. Národní účetní rada v červnu minulého roku schválila novou interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy. Jedná se o přínosnou metodickou pomůcku, s jejímž obsahem a zaměřením Vás seznámíme. V závěru roku 2020 schválila vláda věcný záměr nového zákona o účetnictví, zpracování samotného návrhu zákona se očekává do června 2022. Připravovaná nová účetní legislativa přinese řadu změn. Jistě Vás zaujme rozhovor na toto téma s Mgr. Ing. Stanislavem Koubou, Ph.D., náměstkem ministryně financí pro daně a cla.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 1. 2021

Metodické aktuality 08/2021

Již od roku 2014 existuje vykazovací povinnost pro vymezený okruh právnických osob, které provádějí transakce se spojenými osobami. Tyto právnické osoby musí vyplnit samostatnou zvláštní přílohu přiznání k dani z příjmů. Údaje o transakcích mezi spojenými osobami správci daně analyzují a využívají je při své kontrolní činnosti. Převodní ceny jsou v poslední době stále častějším předmětem daňových kontrol. Důvod je zřejmý - obava z možného krácení daní a daňových úniků. V České republice zatím neexistuje zákonná povinnost zpracovat dokumentaci k převodním cenám. Přesto její vyhotovení lze jen doporučit. Může sloužit jako vhodný důkazní prostředek při prokazování, že ceny sjednané mezi spojenými osobami jsou v souladu s principem tržního odstupu. V říjnovém čísle MA naleznete důležité aktuální informace, které Vám umožní základní orientaci v dané problematice.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 10. 2021

Metodické aktuality 07/2021

Služby cestovního ruchu jsou velmi specifickou oblastí podnikání. To potvrzuje i zákon o dani z přidané hodnoty, který obsahuje speciální ustanovení upravující zvláštní režim pro cestovní služby. Z hlediska správného uplatnění DPH je v první řadě nezbytné identifikovat, zda se jedná o cestovní službu tak, jak ji definuje zákon, a na tomto základě následně stanovit, kdy vzniká poskytovateli povinnost uplatnit zvláštní režim. Vysvětlíme si základní principy a aplikaci tohoto režimu dle úpravy platné pro rok 2021. Zaměřili jsme se i na účetní zachycení vybraných případů, včetně účtování voucherů. Zpracované praktické příklady nabízejí možné postupy účtování u cestovních kanceláří či cestovních agentur.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2021

Metodické aktuality 06/2021

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění tvoří nedílnou součást našeho právního řádu. Obsahují pravidla, která rozdělují právo na daň mezi zemi zdroje příjmu a zemi daňové rezidence poplatníka u jednotlivých druhů příjmů, popř. majetku. Vysvětlíme si, jak postupovat při výkladu a aplikaci těchto smluv, jak tyto smlouvy řeší konflikt duální rezidence poplatníka, jak definují stálou provozovnu a jaké metody zamezení dvojímu zdanění se uplatňují. S prvním červnovým dnem vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Ten přináší řadu změn, ty nejvýznamnější jsme pro Vás shrnuli ve stručném komentáři. Každá právnická osoba by měla správnému provedení zápisu, resp. kontrole zapsaného stavu, věnovat dostatečnou pozornost, aby se vyhnula nepříjemným důsledkům a sankcím.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2021

Metodické aktuality 05/2021

V současné době se poskytování zaměstnaneckých benefitů stalo již standardní záležitostí. Zaměstnavatelé se tímto přilepšením ke mzdě snaží udržet kvalitní zaměstnance a motivovat je k dlouhodobější spolupráci, jejich nabídka sehrává důležitou roli i při získávání nových zaměstnanců. Zaměstnanecké benefity nejsou právně vymahatelné. Je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele, zda je bude poskytovat a jak si dle svých potřeb a finančních možností systém benefitů nastaví. Při jejich volbě je důležité přihlédnout i k daňovým dopadům pro zaměstnavatele a zaměstnance, včetně dopadu do odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Věříme, že toto číslo Metodických aktualit se stane vítanou praktickou pomůckou pro řadu z vás.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 5. 2021

Metodické aktuality 04/2021

K tomu, abychom pronikli hlouběji do problematiky pohledávek, potřebujeme znát nejen účetní a daňové předpisy, nutným předpokladem jsou i základní právní znalosti. V rámci nezbytného právního minima si shrneme, co nám občanský zákoník říká o vzniku, zajištění, postoupení a zániku pohledávky. Následně si vysvětlíme, v jakém okamžiku pohledávky vstupují do účetnictví, jak se oceňují, jak řešit rizikovost u pohledávek z obchodních vztahů, jak postupovat při jejich postoupení aj. Vysvětlíme si také daňovou uznatelnost nákladů vznikajících v souvislosti s pohledávkami, dotkneme se i problematiky pohledávek v daních z příjmů fyzických osob z pohledu neúčtujících poplatníků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 4. 2021

Metodické aktuality 03/2021

MA č. 3/2021 se věnují vybraným aktualitám v oblasti účetnictví a důležitým daňovým novinkám, zejména v daních z příjmů. V souvislosti s koronavirem a přijatými opatřeními musí každá účetní jednotka vyhodnotit dopady této pandemie na její fungování a ekonomickou situaci. Omezení podnikatelské činnosti, nemožnost dostát svým smluvním povinnostem, ukončení obchodních vztahů, neschopnost získat potřebné finanční prostředky aj., to jsou skutečnosti, které by měly být zohledněny v účetní závěrce, popsány v příloze nebo ve výroční zprávě. Nezaměřili jsme se ale jen na účetní a daňové souvislosti koronavirové pandemie. Připomeneme si také zásadní daňové změny, které přinesl rok 2021. A nechybí ani odborná stanoviska k dotazům z praxe.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2021

Metodické aktuality 02/2021

Problematika daní vybíraných srážkou je velmi obsáhlá. S ohledem na blížící se termíny pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsme se v tomto čísle MA zaměřili právě na tyto dva tematické okruhy. Připomeneme si, jaké povinnosti v souvislosti se zálohovou či srážkovou daní plátcům daně vznikají – ať už se jedná o lhůty pro jejich sražení a odvedení, případnou oznamovací povinnost, anebo povinnost podat po skončení kalendářního roku příslušné vyúčtování. Detailněji si vysvětlíme, jaké typy a kódy vyúčtování existují a jak postupovat při vyplňování jednotlivých údajů. Upozorníme Vás na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 2. 2021

Metodické aktuality 01/2021

Od 1. 1. 2021 dochází k řadě změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců i OSVČ, a to v návaznosti na zvýšení průměrné a také minimální mzdy. Těmto novinkám a dalším významným skutečnostem, vč. opatření přijatých v důsledku koronavirové epidemie, se věnujeme v prvním odborném příspěvku tohoto čísla. V další části publikace jsme se zaměřili na novou úpravu dovolené, zejména pak na nová pravidla jejího výpočtu, kterými je nutné se řídit od 1. ledna tohoto roku. Připojili jsme i několik praktických dotazů z pracovněprávní oblasti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 1. 2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí 03/2021

Činnosti neziskových subjektů, plátců DPH, bývají oproti podnikatelským subjektům mnohem rozmanitější a komplikovanější, a proto musí při řešení problematiky DPH postupovat velmi pečlivě a obezřetně. Zejména musí správně rozhodnout, jaká jejich činnost je předmětem DPH, a řešit otázky spojené s prodejem hmotného majetku. Seznámíme Vás se závěry GFŘ k velmi aktuálnímu příspěvku Koordinačního výboru s KDP ČR. Institut svěření majetku k hospodaření hraje v hospodaření místních příspěvkových organizací, zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, významnou roli. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na jeho legislativní úpravu a na související postupy účtování. Věnujeme se i inventarizaci majetku a závazků z pohledu vybraných účetních jednotek.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí 02/2021

V souvislosti s návrhem věcného záměru zákona o účetnictví byla velmi diskutovanou oblastí i problematika jednoduchého účetnictví. V nově navrhované úpravě bude zachováno, navrhuje se však nahradit ho novým pojmem „hotovostní účetnictví“. Přinese nová úprava v tomto ohledu nějaké změny? Na tuto otázku se snažíme nalézt odpověď v aktuálním čísle Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí. Předmětem odborných diskuzí je stále oblast peněžních fondů příspěvkových organizací. Zamýšlíme se nad problematickými ustanoveními rozpočtových pravidel v této oblasti ve vazbě na jejich účetní zachycení i nad skutečností, že zásadní legislativní změna je nevyhnutelná.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí 01/2021

Je tu březen a spolu s ním i první číslo letošního ročníku Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, které obsahuje řadu zajímavých a aktuálních témat. Za všechny lze zmínit např. článek shrnující základní informace o vykazování pohledávek v účetnictví některých vybraných účetních jednotek, příspěvek zamýšlející se nad kategorizací nestátních neziskových organizací či téma poskytování peněžitého příspěvku na stravování v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích a státních podnicích. Vaší pozornosti by neměl ujít ani výklad zabývající se možnými přeměnami jednotlivých nestátních neziskových organizací, a to v souladu se základním právním předpisem upravujícím jejich činnost a ve vazbě na občanský zákoník.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2021

Daňový řád - komentovaný aktuálně k 1. 6. 2021

  Nemáte zakoupeno

  1198 Kč s DPH (990 Kč bez DPH)

   JUDr. Ing. Radan Tesař, JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

Zákon o daních z příjmů - komentovaný aktuálně k 4. 2. 2021

  Nemáte zakoupeno

  1028 Kč s DPH (850 Kč bez DPH)

   Ing. Ivan Macháček, Ing. Jiří Vychopeň

Zákon o DPH - účinný od 1.1.2021 do 30. 9. 2021

  Nemáte zakoupeno

  1028 Kč s DPH (850 Kč bez DPH)

   Ing. Jana Ledvinková, Ing. Zdeněk Kuneš

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Daňová kontrola

  Nemáte zakoupeno

  97 Kč s DPH (80 Kč bez DPH)

   JUDr. Michal Gembík

Účetní souvztažnosti 2021

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020

  Nemáte zakoupeno

  145 Kč s DPH (120 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Účetní závěrka pro podnikatele 2020

  Nemáte zakoupeno

  157 Kč s DPH (130 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Společnost s ručením omezeným

  Nemáte zakoupeno

  180 Kč s DPH (148,76 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Účetní souvztažnosti 2020

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.