Rodinný závod versus rodinný podnik

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zavedl s účinností od 1. 1. 2014 dva nové pojmy –  obchodní závod a rodinný závod. 

Datum publikace:12.02.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Rodinný závod vs. rodinný podnik (text)

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zavedl s účinností od 1. 1. 2014 dva nové pojmy –  obchodní závod a rodinný závod. Usnesením č. 330 vláda České republiky na svém jednání dne 13. 5. 2019 schválila nelegislativní materiál, obsahující definici rodinného podniku. Jaký je rozdíl mezi obchodním závodem a rodinným závodem? Kdy vznikne a kdy nemůže vzniknout rodinný závod? Kdo může být členem rodinného závodu? Jaké je daňové řešení členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu? A co rozumíme rodinným podnikem? Na tyto otázky získá čtenář odpovědi v následujícím textu.

Co rozumíme obchodním závodem?

Obchodní závod je vymezen v § 502 a § 503 ObčZ a je náhradou za dříve používaný pojem podnik, který byl upraven v § 5 ObchZ. Obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který vytvořil podnikatel a který z vůle podnikatele slouží k provozování jeho činnosti. Závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Lze zřídit pobočku závodu, kterou se rozumí taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Pokud je pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod. V § 2349 až § 2357 ObčZ se hovoří o pachtu obchodního závodu. Je-li propachtován závod, pachtýř jej užívá i požívá způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba k řádnému provozování závodu. Předmět činnosti provozované v závodu může pachtýř změnit, jen bylo-li to výslovně ujednáno. Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.

Kdy vznikne rodinný závod a jaké jsou jeho principy?

Z hlediska právního nalezneme vymezení a řešení rodinného závodu v § 700 až § 707 ObčZ. Z § 700 odst. 1 ObčZ vyplývá, že za rodinný závod se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.

Na ty osoby, které trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Rodinný závod není právnickou osobou, ale jde o zákonnou úpravu dělení odpovědnosti a příjmů ze společné práce v rodině mezi jejími členy. Rodinný závod není charakterizován předmětem podnikání, ale osobami, které se trvale podílejí na jeho provozování.

Upozornění!

Základní podmínkou pro vznik rodinného závodu je skutečnost, že v něm společně pracují manželé, nebo alespoň s jedním z manželů pracují jejich příbuzní.

Rodinný závod vznikne automaticky, pokud v něm členové rodiny pracují, nemusí se nijak zakládat. Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce. Rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, jakož i rozhodnutí týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření včetně změn základních zásad závodního provozu nebo jeho zastavení se přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu.

Z § 700 odst. 2 ObčZ vyplývá, že ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto práva a povinnosti upraveny:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Rodinný závod versus rodinný podnik

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.