10 nejdůležitějších tipů pro plátce DPH

Jste plátce DPH a občas se Vám stane, že na něco zapomenete nebo neuděláte všechno vždy správně? V dnešním článku si ukážeme 10 tipů, které mohou plátcům DPH pomoci.

Datum publikace:15.03.2019
Autor:Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od:01.01.2019

Jste plátce DPH a občas se Vám stane, že na něco zapomenete nebo neuděláte všechno vždy správně? V dnešním článku si ukážeme 10 tipů, které mohou plátcům DPH pomoci.

1. Prověřujte si své dodavatele

Zapojení, resp. přijetí plnění od dodavatelů, jež je zatíženo podvodem na DPH, může vést k odmítnutí nároku na odpočet DPH z takovýchto přijatých plnění správcem daně. Samotná existence daňového podvodu neumožňuje plátci nepřiznat nárok na odpočet DPH za předpokladu, že plátce o svém zapojení do podvodného řetězce nevěděl nebo vědět nemohl. Je však věcí plátce, aby prokázal, že přijal nezbytná opatření a o zapojení do podvodného řetězce nevěděl a ani vědět nemohl.

Proto je důležité, aby si všichni plátci své dodavatele důkladně prověřovali a vyhnuli se tak případným postihům.

Chcete mít plný přístup ke všem článkům a do našeho systému? Vyzkoušejte 7denní bezplatný přístup.

vyzkouset tyden zdarma_button

2. Uplatňujte DPH na výstupu u pronájmů

Nájem nemovité věci je plnění, které je od DPH osvobozeno bez nároku na odpočet daně. V případě pronájmu nemovitosti jinému plátci se však můžete rozhodnout, zda budete pronajímat nemovitost v režimu osvobození od DPH nebo s DPH. Všem plátcům lze doporučit, aby možnosti uplatnit DPH u pronájmu nemovitosti využili. Nebudou tak muset krátit nárok na odpočet DPH na vstupu, resp. budou nárok na odpočet DPH krátit méně.

3. Uplatněte si odpočet DPH při registraci

Stanete-li se plátcem DPH, nezapomeňte si uplatnit odpočet DPH při registraci. Plátce DPH má nárok na odpočet DPH u přijatého plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stal plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jeho obchodního majetku.

4. Požádejte o vrácení DPH z jiného členské státu

Nakoupili jste zboží nebo služby v EU a prodejce Vám je zatížil lokální daní z přidané hodnoty? Možná máte nárok na vrácení této daně zpět. Pro vrácení daně zaplacené v jiném členském státě EU je nutné požádat prostřednictvím portálu Generálního finančního ředitelství. Oprávnění k přístupu na portál Vám přidělí místně příslušný správce daně. Žádost o vrácení daně musí být podána do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.

5. Kontrolní hlášení podávejte vždy včas

Kontrolní hlášení je nezbytné podat vždy včas, a to do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. U kontrolního hlášení nelze spoléhat na tzv. beztrestné období jako u jiných daňových tvrzení. Beztrestné období se na kontrolní hlášení nevztahuje a v případě pozdního podání Vám bude okamžitě vyměřena pokuta.

6. Požádejte o prominutí pokuty za pozdně podané kontrolní hlášení

Pokud se Vám již stalo, že jste kontrolní hlášení nepodali a Finanční úřad Vás vyzval k jeho podání, nezoufejte. Jestliže se Vám to nestává moc často, můžete Finanční úřad požádat o prominutí udělené pokuty za pozdní podání. Každý plátce daně má nárok na jedno prominutí za kalendářní rok bez ohledu na to, z jakých důvodů k pozdnímu podání kontrolního hlášení došlo. Pokuta však bude prominuta pouze za předpokladu, že si plníte své daňové povinnosti a nemáte u Finančního úřadu jiný vroubek v podobě pozdně podávaných daňových tvrzení.

7. Hlídejte si hranici při zasílání zboží do jiného členského státu

Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází v okamžiku, kdy jeho přeprava začíná za předpokladu, že celková hodnota zboží zaslaného do daného státu nepřekročí částku stanovenou daným státem. Je nutné, aby si plátci daně, kteří zasílají zboží do jiného členského státu, hlídali hranice stanovené těmito členskými státy. V případě překročení hranice se pravděpodobně budou muset zaregistrovat v tomto členském státě k DPH.

8. Odpočet DPH uplatňujte až po obdržení daňového dokladu

Plátce daně je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, nejdříve za zdaňovací období, ve kterém obdržel daňový doklad. Nárok na odpočet DPH nelze uplatnit dříve. Pro uplatnění nároku na odpočet DPH je tak rozhodující datum doručení daňového dokladu, a nikoliv datum jeho vystavení.

9. Snižte daň na výstupu až po doručení opravného daňového dokladu odběrateli

V případě vystavení opravného daňového dokladu, kterým se původní daň snižuje, je možné snížit daň na výstupu až v okamžiku, kdy je opravný daňový doklad na daň nižší doručen protistraně. Nikdy nesnižujte daň na výstupu, pokud není opravný daňový doklad protistraně doručen.

10. Snížení nároku na odpočet daně proveďte ihned

Plátce daně je povinen upravit odpočet daně, je-li odpočet snižován, a to ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o okolnostech rozhodných pro snížení nároku na odpočet DPH. Pro plátce v pozici příjemce zdanitelného plnění není pro snížení odpočtu DPH rozhodující datum vystavení opravného daňového dokladu, ani datum doručení tohoto opravného dokladu, nýbrž skutečný den, kdy se dozvěděl o skutečnost vedoucích ke snížení odpočtu DPH.

 

Chcete mít plný přístup ke všem článkům a do našeho systému? Vyzkoušejte 7denní bezplatný přístup.

vyzkouset tyden zdarma_button

Poznámky pod čarou:

Autor: Bc. Tomáš Krůl

Související články

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.