Všeobecné obchodní podmínky společnosti Poradce podnikatele, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Poradce podnikatele, spol. s r.o. pro internetové produkty a služby poskytované a provozované na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

      

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") poskytovatele produktů a služeb na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz (dále jen „on-line produkty a/nebo služby“) jako služeb informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "poskytovatel") upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování produktů a služeb, a to vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a uživatele produktů a služeb („uživatel“).

Tyto obchodní podmínky současně upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele při poskytování služby Daňová pohotovost (čl. 1 odst. 2, písm. c) těchto obchodních podmínek) a stanoví podmínky, za nichž jim poskytovatel poskytne užívací práva k on-line produktům a službám včetně platných bonusů.

Právní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se tyto obchodní podmínky i na právní vztahy uzavřené jinak než prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (kupř. právní vztah uzavřený prostřednictvím obchodního zástupce poskytovatele).

2) Definice pojmů:

a) Poskytovatel: Poradce Podnikatele, spol. s r. o., IČO: 49678876, sídlo: Praha 7, Jablonského 639/4, PSČ 17000, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze (sp. zn. C 21589). Poskytovatel poskytuje pro uživatele mimo jiné rovněž on-line produkty a/nebo služby, kterými se pro účely těchto obchodních podmínek rozumějí noviny (Daňové noviny), monitoring Sbírky zákonů České republiky (dále jen „on-line služby“), a on-line produkt/y pod názvem Daňová TV, kterými se pro účely těchto obchodních podmínek rozumějí video nahrávky ve formě video školení, video příkladů z praxe, video článků apod. (dále jen „Daňová TV“; spolu rovněž „on-line produkty a/ služby“). Pro každého uživatele, který si zakoupil předplatné on-line produktů a/nebo on-line služby (registrovaný uživatel s placeným přístupem), poskytuje poskytovatel jako bonus rovněž službu nazvanou Daňová pohotovost (dále jen „Daňová pohotovost“). 

b) Uživatel: Fyzická (podnikatel či spotřebitel) nebo právnická osoba, která využívá produkty a služby poskytovatele. Uživatelem se rozumí neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem. Registrace není povinná pro prohlížení veřejně dostupných informací na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz. Uživatel užívá či nakupuje on-line produkty a/nebo služby poskytované poskytovatelem na základě smluvního vztahu a těchto obchodních podmínek. Až na výjimky (produkty a/nebo služby, jejichž podstata registraci nevyžaduje) je pro účely použití/využití on-line produktů a/nebo služeb nutná registrace.   

c) Daňová pohotovost: obecné poradenství, které poskytovatel poskytuje z oblasti daní a účetnictví, a to v písemné anebo on-line formě (chat), případně formou on-line rozhovoru. Informace poskytované v rámci tohoto poradenství jsou poskytovány odborníky z ekonomické (daňové, účetní) oblasti a jsou poskytovány pouze na základě poskytovateli poskytnutých/předaných informací uživatelem. Poradenství je poskytováno s náležitou odbornou péčí, přičemž má pouze poradní charakter. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu způsobenou postupem uživatele či třetích osob na základě poskytnutí poradenství. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaslat odpověď do 14 dnů od přijetí dotazu, a to na e-mailovou adresu uživatele. Každý uživatel může požadovat zodpovědět maximálně 12 otázek za kalendářní rok, z toho maximálně 2 otázky za měsíc. Uživatel je povinen formulovat otázky jednoznačně, přesně a srozumitelně a musí se jednat pouze o otázky z oblastí daní a účetnictví. V případě otázek, které svým charakterem nespadají do oblastí daní a účetnictví, si poskytovatel vyhrazuje právo otázku nezodpovědět. O charakteru otázky rozhoduje poskytovatel. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neodpovídat na otázky, které svojí náročností a nepřiměřeným rozsahem nespadají do obecného poradenství.

3) Obsah internetového portálu http://www.daneprolidi.cz (dále jen „internetový portál“) je tvořen obsahem poskytovatele i třetích osob.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, OBJEDNÁVKA ON-LINE PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB

 

1) Smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem je uzavřena:

a) úhradou kupní ceny on-line produktu a/nebo služby uživatelem, přičemž cena on-line produktu a/nebo služby bude uvedena na zálohové faktuře vystavené poskytovatelem, nebo

b) vyplněním a potvrzením objednávky uživatelem přímo na internetovém portále http://www.daneprolidi.cz, nebo

c) uzavřením smlouvy o poskytnutí užívacích práv.

2) Nedílnou součástí smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem jsou tyto obchodní podmínky.

3) Uživatel je povinen se před započetím užívání on-line produktů a/nebo služeb seznámit s obchodními podmínkami a vyjádřit s nimi souhlas. To se děje buď konkludentně započetím užívání on-line produktů a/nebo služeb či výslovně v rámci registrace/uzavření smlouvy/vyplnění a potvrzení objednávky (to vše v závislosti na tom, jakou formu užívání on-line produktů a/nebo služeb uživatel zvolí.

4) Neregistrovanému uživateli poskytuje poskytovatel základní služby – tedy bezúplatně a bez jakékoliv objednávky – možnost přístupu k volně přístupnému obsahu internetového portálu http://www.daneprolidi.cz.

5) Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání právního vztahu. Náklady vzniklé uživateli při použití prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení apod.) si hradí uživatel sám dle aktuálního sazebníku dodavatele, přičemž tyto náklady se neliší od základního sazebníku dodavatele.

6) Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli zasláním na jeho e-mailovou adresu přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo), a to při objednávce, nejpozději však do 2 pracovních dnů od zaplacení ceny za on-line produkty a/nebo služby.

 

3. CENA ON-LINE PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1) Cena za dodání, zřízení a/nebo poskytování  on-line produktů a/nebo služeb poskytovaných uživateli za úplatu je vždy stanovena podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz.

2) Poskytovatel je oprávněn ceník měnit, jeho aktuální znění je vždy přístupné na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz.

3) Po přijetí elektronické objednávky na on-line produkt a/nebo službu zaslané přímo na internetový portál poskytovatele www.daneprolidi.cz a/nebo po uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv při nákupu on-line produktů a/nebo služeb vystaví poskytovatel uživateli zálohovou fakturu na částku odpovídající ceně za dodání, zřízení a/nebo poskytování on-line produktů a/nebo služeb podle ceníku platného v daný okamžik. Splatnost zálohové faktury bude 14 dnů od jejího vystavení. Poté, co uživatel v plné výši uhradí částku uvedenou na zálohové faktuře, zašle poskytovatel uživateli fakturu (daňový doklad) elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem, s čímž uživatel akceptací těchto obchodních podmínek souhlasí. Uživatel může svůj souhlas se zasláním konečné faktury v elektronické podobě odvolat písemným oznámením na adresu poskytovatele.

4) Období dodání, zřízení a/nebo poskytování on-line produktů a/nebo služeb začíná dnem přijetí platby dle zálohové faktury (v plné výši) na účet poskytovatele, nejpozději toto období začne dva pracovní dny po přijetí této platby a trvá v závislosti na charakteru vybraného on-line produktu a/nebo služby.

5) Elektronická platba: Uživatel má možnost uskutečnit platbu za jím vybrané on-line produkty a/nebo služby rovněž prostřednictvím platebních systémů poskytovatele umístěných na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz. V případě takto realizované úhrady se za úhradu uživatelem objednaných on-line produktů/nebo služeb považuje připsání finančních prostředků na účet poskytovatele.

6) Poskytovatel poté, co obdrží úhradu za online produkty a/nebo služby v plné výši, vyhotoví a uživateli zašle způsobem uvedeným v čl. 3. odst. 3 těchto obchodních podmínek konečnou fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7) Uživatel je povinen uhradit zálohovou fakturu řádně a včas, nejpozději v termínu splatnosti, který je na zálohové faktuře uveden. V opačném případě dojde automaticky ke zrušení objednávky.

8) Pokud v případě žádosti uživatele nebo z důvodů na straně uživatele dojde ke změně dohodnutého rozsahu poskytovaného on-line produktu a/nebo služby, bude poskytovatelem v souladu s platným ceníkem jednostranně změněna cena poskytovaných on-line produktů a/nebo služeb a uživateli budou rovněž účtovány všechny náklady, které musel poskytovatel v souvislosti s takovou změnou vynaložit (účtované ode dne provedení změny ze strany poskytovatele).

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 

1) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

a) pro používání on-line produktů a/nebo služeb platí stejná právní, morální a etická pravidla jako při jakékoliv jiné formě veřejného používání informací,

b) obsah on-line produktů a/nebo služeb je průběžně upravovaný podle úvahy poskytovatele, který může kdykoliv bez předchozího souhlasu uživatele měnit, odstranit či jinak upravit jejich obsah nebo je zcela přestat poskytovat/dodávat/provozovat, což pro uživatele může znamenat, že tak k on-line produktům a/nebo službám ztratí dočasně anebo trvale přístup,

c) porušení obchodních podmínek uživatelem opravňuje poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení a/nebo úplnému zastavení poskytování on-line produktů a/nebo služeb a k zablokování přístupu uživatele k těmto produktům a/nebo službám. Dnem zablokování přístupu končí platnost a účinnost smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem, rovněž tak končí registrace uživatele, který tak ztrácí veškerá přístupová práva. Nárok poskytovatele na náhradu škody tímto postupem zůstává nedotčen.

2) Uživatel rovněž akceptací obchodních podmínek uděluje poskytovateli souhlas k tomu, aby kdykoliv zkontroloval, zda uživatel používá on-line produkty a/nebo služby za podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami a stanovených obchodními podmínkami a ověřil si jejich dodržování.

3) Uživatel se zavazuje uvést při registraci do on-line produktů a/nebo služeb pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých poskytnutých identifikačních údajů. V případě porušení této povinnosti se za rozhodné považují údaje uvedené při registraci a uživatel odpovídá poskytovateli za škodu porušením této povinnosti způsobenou.

4) Uživatel je povinen chránit přihlašovací údaje před jejich ztrátou, odcizením anebo zneužitím. Uživatel je rovněž povinen neposkytnout přístupové údaje třetí osobě, v opačném případě je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování on-line produktů a/nebo služeb.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 

1) Poskytovatel poskytuje uživateli možnost za úplatu používat on-line produkty a/nebo služby v souladu s těmito obchodními podmínkami, přičemž poskytovatel má výhradní právo k jakémukoliv zásahu do on-line produktů a/nebo služeb a/nebo těchto obchodních podmínek.

2) Změny poskytování on-line produktů a/nebo služeb a obchodních podmínek a datum účinnosti aktuálního znění obchodních podmínek budou uživateli oznamovány elektronicky jejich zveřejněním na internetových portálech poskytovatele anebo prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na poskytovateli známou elektronickou adresu uživatele. Pokud uživatel nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění oznámení o změnách uvedených výše výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s těmito změnami, považují se změny za uživatelem odsouhlasené a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.

3) Uživatel má právo smlouvu s poskytovatelem písemně formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla poskytovatele vypovědět do 14 dnů ode dne oznámení o změnách uvedených v čl. 5, odst. 2 těchto obchodních podmínek.  V takovém případě smlouva zaniká okamžikem doručení písemné výpovědi na adresu poskytovatele.

4) Poskytovatel má právo omezit, přerušit anebo pozastavit poskytování on-line produktů a/nebo služeb z důvodů nutné správy, údržby a/nebo opravy, a to bez předchozího oznámení uživateli či bez jeho předchozího souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou pro realizaci nutné správy, údržby a/nebo opravy.

5) Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat ve všech on-line produktech a/nebo službách reklamu ve smyslu platných obchodních podmínek pro zveřejňování inzerce v elektronických médiích poskytovatele, a to i obsahově/kontextově cílenou.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména tedy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Práva z vadného plnění se uplatňují u poskytovatele písemně na e-mailové adrese sluzby@daneprolidi.cz. Vždy je třeba řádně uvést číslo objednávky/smlouvy či jinak specifikovat smluvní vztah. Poskytovatel rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

3) Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky ve funkčnosti internetového portálu http://www.daneprolidi.cz a nemůže poskytnout záruku nepřetržité funkčnosti portálu.

4) Poskytovatel není smluvní stranou v jakémkoliv vztahu vzniklém v důsledku užívání on-line produktů a/nebo služeb mezi uživatelem a třetími osobami.

5) Poskytovatel nenese odpovědnost za vadné plnění způsobené dodáním neúplných či nepravdivých podkladů uživatelem.

6) Poskytovatel prohlašuje, že:

a) informace poskytnuté a zpřístupněné v on-line produktech a/nebo službách nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak nebo pokud to nevyplývá z obchodních podmínek,

b) pokud jsou informacemi právní předpisy zveřejňované ve Sbírce zákonů České republiky, pak je jediným oficiálním publikačním prostředkem Sbírka zákonů České republiky vydaná v tištěné podobě Ministerstvem vnitra České republiky a tato Sbírka zákonů je rozhodující pro aktuální znění právního předpisu,

c) pokud jsou informacemi informace z veřejně dostupných zdrojů, pak poskytovatel zveřejňuje záznamy z oficiálních zdrojů bez jakýchkoliv zásahů a úprav,

d) neposkytuje uživateli žádnou záruku za nepřetržité a/nebo bezchybné fungování internetového portálu http://www.daneprolidi.cz, za odkazy na jiné internetové stránky ani uživatelem používaného internetového připojení,

e) propojení na internetové stránky třetích osob, které se nachází na internetovém portálu poskytovatele, jsou poskytována za účelem zvýšení pohodlí uživatelů. Přechodem na tyto internetové stránky uživatel opouští internetový portál poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích osob ani je žádným způsobem nekontroluje.

7) Poskytovatel prohlašuje, že pro bezchybné používání on-line produktů a/nebo služeb poskytovatele (v PC a mobilních zařízeních) je třeba toto minimální vybavení:

a) počítač nebo mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet apod.) s přístupem na internet,

b) aktualizovaný internetový prohlížeč, v němž musí být povoleny tyto funkce: javascript a cookies,

c) prohlížeč dokumentů ve formátu PDF (Acrobat Reader),

d) e-mailový účet,

e) doplněk Adobe Flash Player (pro sledování webinářů).

8) Odpovědnost poskytovatele v případě přerušení nebo omezení poskytování on-line produktů a/nebo služeb z důvodů na straně poskytovatele je vůči uživateli omezená pouze na povinnost poskytovatele obnovit jejich poskytování. Tuto povinnost poskytovatel nemá v případě úplného zastavení poskytování on-line produktů a/nebo služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami.  

9) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá on-line produkty a/nebo služby na vlastní odpovědnost.

 

7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 

1) Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena na dobu určitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2) V případě, že je smlouva uzavřena písemně, pak mají z hlediska obsahu právního vztahu přednost ujednání v písemné smlouvě před těmito obchodními podmínkami.

3) Smlouva (a v kontextu tohoto článku též právní vztah) zaniká v případech stanovených těmito obchodními podmínkami, a to uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou výpovědí anebo písemným odstoupením od smlouvy.

4) Minimální doba trvání smlouvy je 1 rok, pokud není smluvními stranami sjednána jiná doba trvání. Smlouva uzavřená na dobu určitou se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, v případě, že žádná ze smluvních stran ve lhůtě do 30 dnů před uplynutím doby trvání smlouvy nedoručí druhé smluvní straně písemné oznámení, že si toto prodloužení nepřeje.

5) Výpověď smlouvy nemusí obsahovat důvod a musí být písemná. Výpovědní doba trvá 3 měsíce a začne běžet prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bude výpověď doručena druhé smluvní straně.

6) Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, avšak pouze ze zákonných důvodů. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a poskytovatel je oprávněn k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování on-line produktu a/nebo služby.

7) Ukončením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání on-line produktů a/nebo služeb.

8) Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy (zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před zrušením smlouvy).

9) Veškeré nevyfakturované anebo neuhrazené peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy budou vyrovnány nejpozději do 14 dnů od ukončení smlouvy. Uživatel v případě předčasného ukončení smlouvy ztrácí nárok na vrácení již zaplacené ceny.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1) Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou upraveny zde.

 

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

1) Právní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce.

2) Poskytovatel upozorňuje uživatele, že informace na internetovém portále http://www.daneprolidi.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Poskytovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz.

3) Obchodní podmínky pozbývají účinnosti v den účinnosti novějších obchodních podmínek. Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná nepřetržitě na internetovém portálu http://www.daneprolidi.cz, v tištěné podobě je k dispozici v sídle poskytovatele. Starší verze obchodních podmínek jsou archivovány a mohou být na vyžádání poskytnuty e-mailem.

4) Veškeré spory vyplývající z právního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem budou primárně řešeny smírně. V případě soudních sporů bude místně a věcně příslušný soud v České republice.

5) Alternativní řešení sporů:

a) Alternativním řešením sporů je postup, jehož cílem je dosáhnout smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, tj. mezi poskytovatelem a uživatelem, který vystupuje jako spotřebitel. Orgánem alternativního řešení sporů je Česká obchodní inspekce. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na následující webové adrese: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

b) V případě, že dojde mezi poskytovatelem a uživatelem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

c) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím e-mailové adresy: sluzby@daneprolidi.cz informaci o vyřízení stížnosti zašle poskytovatel uživateli na jeho e-mail, z něhož stížnost obdržel; dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů; dozor nad dodržování zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

6) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.