Mezinárodní standardy IFRS v ČR

Česká republika vstoupila dne 1. 5. 2004 do Evropské unie (EU) a počínaje tímto datem pro ni začaly také závazně platit veškeré směrnice a nařízení vydané EU v oblasti účetnictví.

Datum publikace:03.10.2019
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Mezinárodní standardy IFRS v ČR

V souvislosti s plánovaným vstupem ČR do EU byla do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoUCE), promítnuta s účinností již od 1. 1. 2004 jeho novela č. 437/2003 Sb. ze dne 25. 11. 2003, která do úvodního § 1 odst. 1 tohoto zákona poprvé uvedla odkazy na právo Evropského společenství (ES). Konkrétně se jednalo o tehdy platnou čtvrtou směrnici Rady č. 78/660/EHS z 25. 7. 1978, o ročních účetních závěrkách některých forem společností, sedmou směrnici Rady č. 83/349/EHS z 13. 6. 1983, o konsolidovaných účetních závěrkách, směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2001/65/ES z 27. 9. 2001, o pravidlech oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí a klíčové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. 7. 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Návazně na tyto směrnice a nařízení zavedla zmiňovaná novela mj. do české účetní legislativy dvě velmi významná ustanovení. Prvním z nich byl pozměněný § 19 odst. 9 ZoUCE, který nově stanovoval účetním jednotkám, jež jsou obchodními společnostmi a současně emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů některého členského státu EU, použít pro účtování a sestavení individuální účetní závěrky (IÚZ) právě IFRS EU (tedy nikoliv IFRS ve znění vydaném Radou pro mezinárodní účetní standardy, IASB). Druhým bylo zcela nové ustanovení § 23a ZoUCE, které povinnost použití IFRS EU uložilo také konsolidujícím účetním jednotkám jako emitentům cenných papírů registrovaných na regulovaných trzích členských států EU pro sestavení konsolidované účetní závěrky (KÚZ) a navíc pro vyhotovení výroční zprávy (VýZ). Možnost použít IFRS EU k sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy byla dána také nekótovaným konsolidujícím účetním jednotkám. Podle přechodných ustanovení této novely se oba paragrafy poprvé povinně použily v účetním období bezprostředně následujícím po vstupu ČR do EU, tj. pro účetní jednotky s účetním obdobím kalendářní rok se § 19 odst. 9§ 23a ZoUCE poprvé použily od 1. 1. 2005. Do té doby mohly účetní jednotky sestavovat svou účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) nebo jiných mezinárodně uznávaných účetních zásad (GAAP) z vlastní iniciativy.

Změny požadavků na užití IFRS EU v ZoUCE

Novelou, která zásadním způsobem rozšířila ustanovení ZoUCE týkající se požadavků na způsob vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy podle IFRS EU, byla až novela č. 410/2010 Sb. z 9. 12. 2010 s účinností od 1. 1. 2011.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Mezinárodní standardy IFRS v ČR

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

--%>