Přehled ČÚS dle vyhlášek

České účetní standardy (ČÚS) jsou účetní standardy používané v Česku a představují tak pravidla, jimiž se společnosti řídí při vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky. České účetní standardy navazují na  zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a provádecívyhlášky k zákonu. Vyhlášek, kterými se „provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví“ je šest a vyplývají z § 4 odstavec 8 zákona o účetnictví. Podle § 36 zákona o účetnictví jsou standardy vydány „za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami“. Obsahem standardů je „popis účetních metod nebo postupy účtování“. Vydání standardů se oznamuje ve Finančním zpravodaji.

Seznam standardů:

 • České účetní standardy pro podnikatele (standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.)
 • České účetní standardy pro finanční instituce (standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.)
 • České účetní standardy pro pojišťovny (standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.)
 • České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny (standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.)
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
 • České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS (standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.)
Datum publikace:29.05.2020

České účetní standardy dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

ČÚS č.

Název standardu

Poslední změna

- číslo opatření

Finanční zpravodaj

Účinnost od

001

Účty a zásady účtování na účtech

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015  

1. ledna 2016

002

Otevírání a uzavírání účetních knih

č.j. MF-4272/2017/28-3

FZ č. 10/2017 

1. ledna 2018

003

Odložená daň

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015  

1. ledna 2016

004

Rezervy

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

005

Opravné položky

č.j. MF-56818/2015/28 a tiskové opravy

FZ č. 3/2016

1. ledna 2016

006

Kurzové rozdíly

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

007

Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

008

Operace s cennými papíry a podíly

č.j. MF-4272/2017/28-3

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

009

Deriváty

č.j. MF-4272/2017/28-3

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

010

 

Zrušen k 31. 12. 2007

 

 

011

Operace s obchodním závodem

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

012

Změny vlastního kapitálu

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

013

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

č.j. MF-4272/2017/28-3

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

014

Dlouhodobý finanční majetek

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

015

Zásoby

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

016

Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

017

Zúčtovací vztahy

č.j. MF-4272/2017/28-3

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

018

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

č.j. MF-4272/2017/28-3

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

019

Náklady a výnosy

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

020

Konsolidace

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

021

Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

022

Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

č.j. 28/117 492/2005

FZ č. 12/2/2005

1. ledna 2006

023

Přehled o peněžních tocích

č.j. MF-56818/2015/28

FZ č. 6/2015

1. ledna 2016

024

 

Zrušen k 31. 12. 2016

 

 

 

České účetní standardy dle vyhlášky č. 501/2002 Sb.

ČÚS č.

Název standardu

Poslední změna

- číslo opatření

Finanční zpravodaj

Účinnost od

101

Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

102

Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

103

Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

104

Použití způsobů oceňování

zrušen

 

 

105

Kurzové rozdíly

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

106

Opravné položky

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

107

Rezervy

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

108

Cenné papíry

č.j. MF-34272/2017/28-1

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

109

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

110

Deriváty

č.j. MF-34272/2017/28-1

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

111

Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

112

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

113

Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

114

Inventarizační rozdíly

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

115

Konsolidace

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

Příloha

Společná ustanovení ke směrné účtové osnově

č.j. MF-34272/2017/28-1

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

 

České účetní standardy dle vyhlášky č. 502/2002 Sb.

ČÚS č.

Název standardu

Poslední změna

- číslo opatření

Finanční zpravodaj

Účinnost od

201

Účty a zásady účtování na účtech

xxx

FZ č. 12/2/2004

1. ledna 2005

202

Otevírání a uzavírání účetních knih, závěrkové a podrozvahové účty, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

203

Pohledávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

204

Předepsané hrubé pojistné

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

205

Závazky z operací přímého pojištění a z operací zajištění (včetně položky F. pasiv rozvahy)

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

206

Náklady na pojistná plnění

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

207

Technické rezervy v neživotním pojištění a v životním pojištění

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

208

Vlastní kapitál

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

209

Cizí kapitál a závazky, s výjimkou technických rezerv (viz standard č. 207) a položek F., G.I. a G.II. pasiv rozvahy (viz standard č. 205)

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

210

Investice

č.j. MF-45764/2015/28

FZ č. 5/2015

1. ledna 2016

211

Investice životního pojištění (položka D. aktiv rozvahy)

č.j. MF-45764/2015/28

FZ č. 5/2015

1. ledna 2016

212

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (včetně položky G.II. aktiv rozvahy, popřípadě položky C.IV. aktiv rozvahy)

č.j. MF-45764/2015/28

FZ č. 5/2015

1. ledna 2016

213

Náklady a výnosy

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

214

Pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou u exportních pojišťoven

č.j. MF-45764/2015/28

FZ č. 5/2015

1. ledna 2016

215

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České kanceláře pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost Kanceláře)

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

216

Zákonné pojištění (např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb., vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy)

č.j. MF-45764/2015/28

FZ č. 5/2015

1. ledna 2016

217

Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou nemovitostí - viz standard č. 210)

č.j. MF-45764/2015/28

FZ č. 5/2015

1. ledna 2016

218

Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech a v pokladně, dlužníci/pohledávky; s výjimkou standardu č. 203)

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

219

Inventarizační rozdíly

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

220

Zúčtování daní a dotací (včetně položek III.9., III.14. a III.15. výkazu zisku a ztráty) - daň z příjmů, odložená daň, daň z přidané hodnoty aj. nepřímé daně

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

221

Ostatní zúčtovací vztahy (zaměstnanci, instituce sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění, popřípadě jiné s výjimkou standardu č. 220)

č.j. 123342/2013/28

FZ č. 1/2014

1. ledna 2014

222

Přechodné účty aktiv a pasiv (s výjimkou odložených pořizovaných nákladů na pojistné smlouvy - viz standard č. 212)

č.j. MF-34272/2017/28-2

FZ č. 10/2017

1. ledna 2018

223

Konsolidace účetní závěrky

č.j. MF-45764/2015/28

FZ č. 5/2015

1. ledna 2016

České účetní standardy dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ČUS č.

Název standardu

Poslední změna

- číslo opatření

Finanční zpravodaj 

Účinnost od

401

Účty a zásady účtování na účtech

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

402

Otevírání a uzavírání účetních knih

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

403

Inventarizační rozdíly

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

404

Kursové rozdíly

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

405

Deriváty

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

406

Operace s cennými papíry a podíly

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

407

Opravné položky k pohledávkám a rezervy

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

408

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

409

Dlouhodobý majetek

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

410

Zásoby

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

411

Zúčtovací vztahy

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

412

Náklady a výnosy

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

413

Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

414

Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

č.j. MF – 55739/2015/28

FZ 3/2016

1.1.2016

České účetní standardy dle vyhlášky č. 410/2009 Sb

ČUS č. 

Název standardu

Poslední změna

- číslo opatření

Finanční zpravodaj 

Účinnost od

701

Účty a zásady účtování na účtech

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

702

Otevírání a uzavírání účetních knih

č.j. MF-77337/2014/5407

FZ 5/2014

1.1.2015

703

Transfery

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

704

Fondy účetní jednotky

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

705

Rezervy

č.j. MF-77337/2014/5407

FZ 5/2014

1.1.2015

706

Opravné položky a vyřazení pohledávek

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

707

Zásoby

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

708

Odpisování dlouhodobého majetku

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

709

Vlastní zdroje

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

710

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č.j. MF-57032/2015/5407

FZ 7/2015

1.1.2016

 

Poznámky pod čarou:

Související předpisy SZČR

 • 500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
 • 501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce
 • 502/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny
 • 504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
 • 410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.