Zdanění bezúplatných příjmů

Tzv. „bezúplatné příjmy“ byly nově komplexně zahrnuty do předmětu daně z příjmů od 1. ledna 2014, a to v souvislosti se zrušením zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Datum publikace:04.07.2019
Autor:JUDr. Michal Gembík

Zdanění bezúplatných příjmů (text)

Tzv. „bezúplatné příjmy“ byly nově komplexně zahrnuty do předmětu daně z příjmů od 1. ledna 2014, a to v souvislosti se zrušením zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Při daňovém posouzení těchto příjmů je důležité vzít v úvahu zřetelné vyjádření zákonodárce v důvodové zprávě k příslušné novele ZDP, podle kterého nebyly záměrem přesunu zdanění příjmů z dědictví a darů do ZDP úpravy a věcné změny, ale naopak zachování principů zdanění především ve vymezení rozsahu příjmů zdaňovaných a nezdaňovaných v původním rozsahu. ZDP tak v současné době upravuje zdanění příjmů fyzických i právnických osob včetně příjmů bezúplatných.

Právní úprava

V případě fyzických osob je předmět daně vymezen v § 3 odst. 1 a 2 ZDP, kde jsou uvedeny jednotlivé dílčí základy daně. Do dílčího základu daně podle § 10, tj. mezi ostatní příjmy, patří podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP i příjem bezúplatný. Příjmem se přitom rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

U právnických osob jsou podle § 18 odst. 1 ZDP předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Z toho vyplývá, že předmětem daně z příjmů jsou také bezúplatné příjmy.

Podstata bezúplatného příjmu

V praxi je velmi důležité posouzení, zda v daném konkrétním případě bezúplatný příjem vůbec vzniká. Toto posouzení je samozřejmě vhodné provést vždy na počátku zkoumání každé transakce.

Základním znakem bezúplatného příjmu pro účely zákona o daních z příjmů je absence jakéhokoliv protiplnění. V oblasti daní, a u bezúplatných příjmů zvláště, je třeba vycházet ze skutečného obsahu právního úkonu a každý případ posuzovat individuálně s přihlédnutím ke všem specifikům dané situace.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Podnikání v tiché společnosti z hlediska daně z příjmů

Poznámky pod čarou:

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie