Jak může zaměstnavatel pomoci vyrovnat se s tragickou událostí?

Včerejší událost v ostravské fakultní nemocnici opět otřásla veřejností.

Datum publikace:11.12.2019
Autor:Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová

Jak může zam.-tel pomoci vyrovnat se tragickou událostí( text)

Včerejší událost v ostravské fakultní nemocnici opět otřásla veřejností. V ranních hodinách 42letý muž z Opavska zastřelil šest lidí, další tři lidé byli zraněni. Muž se údajně ke svému činu přiznal své matce a před zásahem policie se zastřelil. Podrobné informace o této tragédii lze vyčíst například z dílny ČTK či jiných českých i zahraničních médií. Prezident i vrcholní politici vyjádřili soustrast rodinám obětí. I nás tato tragédie zasáhla a připojujeme naši upřímnou soustrast. Pro pozůstalé rodiny to bude jedno z nejtěžších období v jejich životě. Návrat do běžného pracovního života po takové tragédii je velmi obtížný. Proto se krátce podívejme, jak mohou zaměstnavatelé v takovýchto situacích rodinám, nejbližším a svědkům události pomoci.

Střelba v Ostravě, při které včera zemřelo šest lidí a další tři lidé byli zraněni, je od roku 2015 druhou nejtragičtější. V roce 2015 zastřelil muž v Uherském Brodě celkem osm lidí a pak i sebe. Tragické události se bohužel někdy stanou. Na ně pak reaguje jak okolí, tak i široká veřejnost, která soucítí s rodinami obětí. Zaměstnavatelé v takových případech mohou být velmi nápomocni při znovuzačlenění se do pracovního procesu.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

Zaměstnavatel má v takovéto situaci povinnost dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, udělit zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Toto volno náleží podle bodu 7 této přílohy na:

  1. 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  2. 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
  3. nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pokud se stane, že zemře zaměstnanec, mají nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu také ti zaměstnanci, kteří se zúčastní pohřbu svého kolegy. Tyto zaměstnance určí zaměstnavatel.

Extra volno na rekonvalescenční pobyt

Není vyloučeno, že by zaměstnavatel nemohl udělit například neplacené pracovní volno delšího rozsahu nad rámec jeho zákonných povinností. Toto volno by zaměstnavatel měl využít na rekonvalescenci a psychické zotavení.

Stejně tak je vhodné zajistit psychologické školení pro kolegy, kteří se díky tomu naučí citlivě komunikovat se svým kolegou, který utrpěl ztrátu. Mohou být také důležitou oporou během dne.

Právo na výplatu mzdy

Smrtí zaměstnance končí i jeho pracovní poměr. Zde je nutné si uvědomit, že podle § 328 odst. 1 zákoníku práce „peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí nezanikají. Do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová a platová práva z pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3 větě druhé postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti“. Pro zaměstnavatele je však situace trochu jiná. Jím se zabývá odst. 2 téhož paragrafu, který říká, že: „peněžitá práva zaměstnavatele zanikají smrtí zaměstnance, s výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodů i výše, a práv na náhradu škody způsobené úmyslně.“

Finanční pomoc

Pozůstalí mají ze zákona nárok na pohřebné, a to podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tuto dávku vyplácí jednorázově krajská pobočka Úřadu práce, a to ve výši 5 000 Kč. Není to příliš velká suma a navíc na ni má dle § 47 nárok pouze „osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osoba, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba měly trvalý pobyt na území České republiky.“

Vybavení pohřbu je poměrně drahou záležitostí a při takové náhlé události může zaměstnavatel nejbližším pozůstalým zaměstnance poskytnout jednorázový příspěvek na pohřeb ze sociálního fondu, FKSP nebo ze zisku po zdanění, a to do výše 15 000 Kč. Tento příspěvek vyplácí formou poukazu nebo úhrady přímo pohřební společnosti. Takový příspěvek je pro zaměstnavatele daňově neuznatelný, pro příjemce nepodléhá zdanění ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Zde je důležité poznamenat, že se jedná o sociální výpomoc nejbližším pozůstalým při úmrtí zaměstnance.

Zaměstnavatel může pomoci i zaměstnanci, který právě zažil úmrtí v rodině. V tomto případě je jednorázový příjem také daňově neuznatelným nákladem zaměstnavatele, ale u zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem dle zákona o daních z příjmů.

Psychologická terapie a školení zaměstnanců

Úmrtí je událostí, se kterou se každý vyrovnává po svém a různě dlouhou dobu. S takovou situací často poradí i psycholog. Zaměstnavatel může zaměstnanci nabídnout například úhradu nákladů spojených s psychologickou terapií a umožnit mu pracovní volno v době terapie.

Tragická událost jako ta, která se včera odehrála v Ostravě, je dalším ze zbytečných a smutných aktů, které navždy změní život rodin obětí i očitým svědkům. Jen těžko si lze představit, jak se s tím budou dotyční vyrovnávat. Zaměstnavatelé však v těchto těžkých chvílích mohou pomoci zmírnit jejich bolest a urychlit proces návratu do normálního života. Ukázat jim, že v těchto chvílích na to nejsou sami.

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

--%>