Opravné položky a rezervy

Opravné položky jsou nástrojem jedné z obecně uznávaných účetních zásad – zásady opatrnosti.

Datum publikace:20.09.2019
Autor:JUDr. Michal Gembík

Opravné položky a rezervy (text)

Opravné položky jsou nástrojem jedné z obecně uznávaných účetních zásad – zásady opatrnosti. Jejich úkolem je snížení ocenění jednotlivých položek majetku v případech, kdy se na základě inventarizace prokáže, že:

  • skutečná (tržní či jiná reálná) hodnota sledovaného majetku je nižší než účetní hodnota,
  • snížení ocenění tohoto majetku není trvalého charakteru (hodnota majetku se buď v budoucnu zvýší, nebo se majetek prodá či odepíše a opravná položka se rozpustí),
  • snížení ocenění není vyjádřeno jiným způsobem (např. reálnou hodnotou).

Opravné položky lze tvořit k následujícím druhům majetku:

  • k dlouhodobému majetku se opravné položky tvoří v případě, kdy jeho užitná hodnota je přechodně nižší než zůstatková cena (účtová skupina 09),
  • k zásobám se opravné položky tvoří v případě, kdy jejich užitná hodnota, popř. prodejní cena je nižší než pořizovací cena v účetnictví (účtová skupina 19),
  • k cenným papírům se opravné položky tvoří v případě, kdy cena, za kterou by byly prodejné (u veřejně obchodovatelných cena na finančním trhu), je přechodně nižší než pořizovací cena (účtová skupina 29),
  • k pohledávkám se tvoří opravné položky v souladu se zákonem o rezervách nebo podle uvážení účetní jednotky v případě znehodnocení nesplácené pohledávky nebo rizika její úhrady (účtová skupina 39).

V tomto textu se budeme zabývat případy, kdy je tvorba opravných položek (dále také jen OP) daňově uznatelným nákladem. Nejprve se podíváme na právní úpravu společnou pro všechny typy daňově uznatelných OP, pak se jednotlivým typům budeme věnovat podrobněji.

1.   Opravné položky jako daňový náklad

Při řešení dané problematiky je třeba vyjít zejména z následujících právních norem:

Typy daňově uznatelných OP

Zákon o daních z příjmů stanoví, že tvorba OP na vrub nákladů je daňově uznatelným nákladem jen v případech, pokud způsob jejich tvorby a jejich výši pro daňové účely upravuje zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je zákon o rezervách, který uvádí tyto opravné položky:

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Opravné položky a rezervy

Poznámky pod čarou:

Související články

Související interní směrnice

Funkcie

--%>