Přehled platných mezinárodních účetních standardů a interpretací schválených v EU

Vysvětlivky:

IAS (International Accounting Standards) – Mezinárodní účetní standardy

IFRS (International Financial Reporting Standards) – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

interpretace SIC (Standing Interpretation Committee) – interpretace Stálého interpretačního výboru

interpretace IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) – interpretace Výboru pro interpretaci standardů mezinárodního účetního výkaznictví

Datum publikace:09.12.2020

 Mezinárodní účetní standardy (IAS)

Standard č.

Název standardu

Poslední změna
- číslo Nařízení Komise (ES/EU)

Úřední věstník
Evropské unie

Účinnost od
(účetní období nejpozdějšího uplatnění)

IAS 1

Sestavování a zveřejňování účetní závěrky

č. 2019/2104 ze dne 29. 11. 2019

L 318 ze dne
10. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 2

Zásoby

č. 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

IAS 7

Výkaz o peněžních tocích

č. 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

 

 

č. 2017/1990 ze dne 6. 11. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2017

IAS 8

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

č. 2019/2104 ze dne 29. 11. 2019

L 318 ze dne
10. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 10

Události po skončení účetního období

č. 2019/2104 ze dne 29. 11. 2019

L 318 ze dne
10. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 12

Daně ze zisku

č. 2019/412 ze dne 14. 3. 2019

L 73 ze dne
15. 3. 2019

1. 1. 2019

IAS 16

Pozemky, budovy a zařízení

č. 2021/1080 ze dne 28. 6. 2021

L 234 ze dne
2. 7. 2021

1. 1. 2022

IAS 19

Zaměstnanecké požitky

č. 2019/402 ze dne 13. 3. 2019

L 72 ze dne
14. 3. 2019

1. 1. 2019

IAS 20

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

č. 2016/2067 ze dne 22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IAS 21

Dopady změn směnných kurzů cizích měn

č. 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

IAS 23

Výpůjční náklady

č. 2019/412 ze dne 14. 3. 2019

L 73 ze dne
15. 3. 2019

1. 1. 2019

IAS 24

Zveřejnění spřízněných stran

č. 2015/28 ze dne 17. 12. 2014

L 5 ze dne
9. 1. 2015

1. 2. 2015

IAS 26

Penzijní plány

publikováno v Nařízení Komise (ES)
č. 1126/2008 ze dne 3. 11. 2008

L 320 ze dne
29. 11 2008

Nařízení vstoupilo v platnost 2. 12. 2008

IAS 27

Individuální účetní závěrka

č. 2015/2441 ze dne 18. 12. 2015

L 336 ze dne
23. 12. 2015

1. 1. 2016

IAS 28

Investice do přidružených a společných podniků

č. 2019/237 ze dne 8. 2. 2019

L 39 ze dne
11. 2. 2019

1. 1. 2019

IAS 29

Vykazování v hyperinflačních ekonomikách

č. 70/2009 ze dne 23. 1. 2009

L 21 ze dne
24. 1. 2009

1. 1. 2009

IAS 32

Finanční nástroje: vykazování

č. 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

IAS 33

Zisk na akcii

č. 2016/2067 ze dne 22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IAS 34

Mezitímní účetní výkaznictví

č. 2019/2104 ze dne 29. 11. 2019

L 318 ze dne
10. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 36

Snížení hodnoty aktiv

č. 2016/2067 ze dne 22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IAS 37

Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky

č. 2021/1080 ze dne 28. 6. 2021

L 234 ze dne
2. 7. 2021

1. 1. 2022

IAS 38

Nehmotná aktiva

č. 2019/2075 ze dne 29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 39

Finanční nástroje: účtování a oceňování

č. 2021/25 ze dne 13. 1. 2021

L 11 ze dne
14. 1. 2021

1. 1. 2021

IAS 40

Investiční nemovitý majetek

č. 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

 

 

č. 2018/400 ze dne 14. 3. 2018

L 72 ze dne
15. 3. 2018

1. 1. 2018

IAS 41

Zemědělství

č. 2021/1080 ze dne 28. 6. 2021

L 234 ze dne
2. 7. 2021

1. 1. 2022

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

Standard č.

Název standardu

Poslední změna
- číslo Nařízení Komise (ES/EU)

Úřední věstník
Evropské unie

Účinnost od
(účetní období nejpozdějšího uplatnění)

IFRS 1

První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

č. 2021/1080 ze dne 28. 6. 2021

L 234 ze dne
2. 7. 2021

1. 1. 2022

IFRS 2

Úhrady vázané na akcie

č. 2019/2075 ze dne 29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IFRS 3

Podnikové kombinace

č. 2021/1080 ze dne 28. 6. 2021

L 234 ze dne
2. 7. 2021

1. 1. 2022

IFRS 4

Pojistné smlouvy

č. 2021/25 ze dne 13. 1. 2021

L 11 ze dne
14. 1. 2021

1. 1. 2021

IFRS 5

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

č. 2016/2067 ze dne 22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IFRS 6

Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů

č. 2019/2075 ze dne 29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IFRS 7

Finanční nástroje: zveřejňování

č. 2021/25 ze dne 13. 1. 2021

L 11 ze dne
14. 1. 2021

1. 1. 2021

IFRS 8

Provozní segmenty

č. 2015/28 ze dne 17. 12. 2014

L 5 ze dne
9. 1. 2015

1. 2. 2015

IFRS 9

Finanční nástroje

č. 2021/1080 ze dne 28. 6. 2021

L 234 ze dne
2. 7. 2021

1. 1. 2022

IFRS 10

Konsolidovaná účetní závěrka

č. 2016/1703 ze dne 22. 9. 2016

L 257 ze dne
23. 9. 2016

1. 1. 2016

 

IFRS 11

Společná ujednání

č. 2019/412 ze dne 14. 3. 2019

L 73 ze dne
15. 3. 2019

1. 1. 2019

IFRS 12

Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách

č. 2018/182 ze dne 7. 2. 2018

L 34 ze dne
8. 2. 2018

1. 1. 2017

IFRS 13

Ocenění reálnou hodnotou

č. 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

IFRS 15

Výnosy ze smluv se zákazníky

č. 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

 

 

č. 2017/1987 ze dne 31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2018

IFRS 16

Leasingy

č. 2021/1421 ze dne 30. 8. 2021

L 305 ze dne
31. 8. 2021

1. 4. 2021

Interpretace SIC

Interpretace č.

Název interpretace

Poslední změna
- číslo Nařízení Komise (ES/EU)

Úřední věstník
Evropské unie

Účinnost
(použití pro účetní období od)

Odkazy

SIC-7

Zavedení eura

č. 494/2009 ze dne
3. 6. 2009

L 149 ze dne
12. 6. 2009

1. 7. 2009

IAS 1, 8, 10, 21, 27

SIC-10

Státní podpora bez specifické vazby k provozním činnostem

č. 1274/2008 ze dne
17. 12. 2008

L 339 ze dne
18. 12. 2008

1. 1. 2009

IAS 8, 20

SIC-25

Daně ze zisku – změny v daňovém statutu účetní jednotky nebo jejích akcionářů

č. 1274/2008 ze dne
17. 12. 2008

L 339 ze dne
18. 12. 2008

1. 1. 2009

IAS 1, 8, 12

SIC-29

Zveřejňování – ujednání o poskytování licencovaných služeb

č. 2017/1986 ze dne
31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

IAS 16, 17, 37, 38 a IFRS 16

SIC-32

Nehmotná aktiva a náklady na webové stránky

č. 2019/2075 ze dne
29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 1, 2, 16, 17, 36, 38 a IFRS 3, 15, 16

Interpretace IFRIC

Interpretace č.

Název interpretace

Poslední změna
- číslo Nařízení Komise (ES/EU)

Úřední věstník
Evropské unie

Účinnost
(použití pro účetní období od)

Odkazy

IFRIC 1

Změny v existujících ukončeních provozu, uvedeních do původního stavu a obdobných závazcích

č. 2017/1986 ze dne
31. 10. 2017

L 291 ze dne
9. 11. 2017

1. 1. 2019

IAS 1, 8, 16, 23, 36, 37 a IFRS 16

IFRIC 2

Členské podíly v družstevních účetních jednotkách a podobné nástroje

č. 2016/2067 ze dne
22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IAS 32 IFRS 9, 13

IFRIC 5

Práva na podíly na fondech vytvořených na demontáž, ukončení provozu, uvedení do původního stavu a ekologickou likvidaci

č. 2016/2067 ze dne
22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IAS 8, 28, 37, IFRS 9, 10, 11 a SIC-12

IFRIC 6

Závazky vznikající z působení na zvláštním trhu – elektrický a elektronický odpad

publikováno v Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne
3. 11. 2008

L 320 ze dne
29. 11. 2008

1. 12. 2005

(Nařízení vstoupilo v platnost 2. 12. 2008)

IAS 8, 37

IFRIC 7

Použití metody přepracování výkazů podle IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách

č. 1274/2008 ze dne
17. 12. 2008

L 339 ze dne
18. 12. 2008

1. 1. 2009

IAS 12, 29

IFRIC 10

Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv

č. 2016/2067 ze dne
22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IAS 34, 36 a IFRS 9

IFRIC 12

Ujednání o poskytování licencovaných služeb

č. 2019/2075 ze dne
29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 8, 16, 17, 20, 23, 32, 36, 37, 38, IFRS 1, 7, 9, 15, 16, IFRIC 4 a SIC-29

IFRIC 14

Zálohy v rámci požadavků na minimální financování

č. 633/2010 ze dne
19. 7. 2010

L 186 ze dne
20. 7. 2010

1. 1. 2011

IAS 1, 8, 19, 37

IFRIC 16

Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky

č. 2016/2067 ze dne
22. 11. 2016

L 323 ze dne
29. 11. 2016

1. 1. 2018

IAS 8, 21, 39 a IFRS 9

IFRIC 17

Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům

č. 1254/2012 ze dne
11. 12. 2012

L 360 ze dne
29. 12. 2012

1. 1. 2014

IAS 1, 10, 27 a IFRS 3, 5, 7, 10, 13

 

 

č. 1255/2012 ze dne
11. 12. 2012

L 360 ze dne
29. 12. 2012

1. 1. 2013

 

IFRIC 19

Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji

č. 2019/2075 ze dne
29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 1, 8, 32 a IFRS 2, 3, 9, 13

IFRIC 20

Náklady na odklízení skrývky v produkční fázi povrchového dolu

č. 2019/2075 ze dne
29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 1, 2, 16, 38

IFRIC 21

Poplatky

č. 634/2014 ze dne
13. 6. 2014

L 175 ze dne
14. 6. 2014

1. 1. 2014

IAS 1, 8, 12, 20, 24, 34, 37 a IFRIC 6

IFRIC 22

Cizoměnové transakce a zálohová plnění

č. 2019/2075 ze dne
29. 11. 2019

L 316 ze dne
6. 12. 2019

1. 1. 2020

IAS 8, 21

IFRIC 23

Nejistota týkající se daní ze zisku

č. 2018/1595 ze dne
23. 10. 2018

L 265 ze dne
24. 10. 2018

1. 1. 2019

IAS 1, 8, 10, 12

 

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.